9 نکته که باید درباره هوش نیدانید

[ad_1]

مصنوعی – به کار کامپیوترها و ماشین‌ها برای تولید رفتار هوشمند- به‌سرعت درال پیشرفت است. . . .

به گزارش بی سی سی پیشرفت در این جا نمی‌شود. استفاده از مصنوعی مصنوعی در رهارهای روزمره- وسایلی که نندانند تمام‌کارهای یک انسان را انجام می‌دهند و چه‌بسا بهتر- میدانند را به نفع هوش مصنوعی می‌دهند.

اگر می خواهید شروع کنید، باید این موضوع را شروع کنید. گفت: داخل نمی شوم.

او در مجموعه سخنرانی‌های شگفت انگیز و گاه شوکه کننده، هشدارهای جدی جدی است.

هوش مصنوعی همه‌منظوره هنوز به‌طور کامل در زندگی ما جا نیفتاده است، اما راسل معتقد است باید از اکنون کنونی آن مه‌ریزیامه‌ریزی کنیم کنترا آنچه را که در آینده انتظارمان را می‌بینیم، کنیم.

۱- هوش مصنوعی در حال حاضر هم بزرگی بزرگی از زندگی است

می‌دهد ساسل توضیح می‌دهد: «هر ب رار که از زارت‌بانکی یا کارت اعتباری استفاده کنید، می‌کنید یک سیستم ر ر آی اینا را می‌کنید و واقعی را می‌دهید تا کل هبرد ری ری را به خود اختصاص دهید. متوجه می‌شود و بعد از آن با آنا پیدا می‌شود.»

۲-هوش مصنوعی می‌تواند کارهایی را انجام دهد

هوش مصنوعی چندمنظوره به‌صورت، به مام دانش و مهارت‌های دسترسی به بشر درنتیجه می‌تواند امکان‌پذیر باشد را به‌طور نان و باکیفیت بسیار بالاتر با هزینه‌ها را در زمین ترالاتر تر کند. پروفسور ساسل تخمین میزند درآمد سالانه می‌تواند به 10 برابر سطح یک رقمی با دادل ۱۴ یونلیون هد.

۳- هوش مصنوعی مصنوعی به ما آسیب بزند

همین‌جا همین‌جا می‌تواند تأثیر منفی استفاده از هوش مصنوعی را داشته باشد. این نتایج را در حیطه مسائل نژادی و جنسی جعل عمیق ویراویر (دیپ فیک) و جرم و چیزهای مجازی شاهد بوده‌ایم. پروفسوراین‌حال پروفسور ساسل به درستی معتقد است حتی زمانی که از درستی و مه‌ریزی‌شده‌امه‌ریزی‌شده‌اش استفاده می‌کنیم در آن بابلیت صدمه ندانند.

ست ستل استاندارد، برای طراحی مصنوعی مصنوعی یک صورت‌مسئله / صورت‌مسئله مخصوص یای مصنوعی مصنوعی نظر می‌شود و قرر بهترین راه‌حل را پیدا می‌کند و بهترین جرل اجرا می‌شود. هوشل هوش مصنوعی وقتی ردارد دنیای واقعی می‌شود این است که نمی‌توانیم هدف مامل و صحیحی یشایش را تعریف کنیم.

شتناشتن ثابتی که ناقص هستند و یا ایراد دارند به هوش مصنوعی بابل‌کنترلی می‌شود که به هدفی از قبل تعیین‌شده، نکند را کند. پروفسور ساسل مثالهای حاصل از زارع مصنوعی در زندگی روزمره میزند.

ًلاً یک روبات خانگی را در نظر بگیرید که مراقبت از طراحی شده است. گفت: داخل نمی شوم..خوب خوباً می توانید حدس بزنید بعد از چه اتفاقی قیافتد.

الگوریتم‌های شبکه‌های مجازی که بر روی میزان کلیک بر یک محتوی تعیین و ریاری می‌شوند به‌خوبی نان می‌دهند، هدف را پیش‌فرضا پیش‌فرض ناقص یا بد تعریف‌شده چقدر نمی‌دانند مسیر منحرف شود.

اگرچه این الگوریتم‌ها بسیار ساده‌اند، اما در آینده زمانی که وقتی که یک هوش مصنوعی قدرتمندتر قوی‌تر است، می‌تواند بسیار بدتر شود. پروفسور راسل برای روشن‌تر، موضوع مثال ترسناکی کی. اول نشستانی اقلیمی در سال ۲۰۳۶ (کاپ ۳۶) را به‌عنوان موقعیت فرضی شالش در نظر می‌گیرد. فرض کنیم یکی از زارد نگرانی اقلیمی در این نشست اسیدی سیدی آب دریاها باشد. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

ممکن است کسانی باشند، “پس باید در تعیین هدف از هوش مصنوعی دقیق‌تر شیماشیم.” اما موضوع به این دگیادگی دگی. حتی طراحی‌های مشخص و محدودی محدودی رانندگی، تعریف یای سرعت، امنیت، حتی احتیاط‌ها و ایتایت احترام سایر رانندگان برای هوش مصنوعی مصنوعی مشکل است.

۴- هوش مصنوعی نیاز به فروتنی رارد

اگر هدفامل و در نان واقعی امری غیرممکن است، به پیشنهاد پروفسور ساسل باید به شکل دیگری از طراحی دستگاه‌های مصنوعی مصنوعی فکر کنید. یای که از سیستم هوشمند هیماهیم یک هدف مشخص مشخص کند، هوشمند می دهد بداند که هدف قعیاقعی که انسان می‌خواهد دقیقاً چیست. همه او وا طوری طراحی کرده اند که به آن برسد. اینا د یرل ایراد باعث می‌شود سیستم هوش مصنوعی خودا همیشه تحت نسل انسان نگهدارد. کارهای زیادی وجود دارد که می توان برای کمک به شما و عزیزانتان انجام داد.

۵-جنگافزارهای هوشمند هوشمند فقط در استان‌های یلمی تخیلی ی. همینا همین حالا هم وجود دارندند

ایده ح‌هلاح‌های نابودکننده و مرگبار هوشمند در سال ۱۹۸۴ با فیلم ترمیناتور که آن اسکای نت به دنبال نابودی جهان بود تبدیل شد. می‌گوید ساسل می‌گوید: «مردم مردم تصور می‌کنند خودکار هوشمند فقط دراستان‌های علمی وجود دارند.

داد کارگو ۲ یک مورد از آن‌ها است. در یغلیغ آن آمده است که به صورت ظاهری، هدف را با استفاده از نرم افزارهای تصویری و تشخیص چهره ساسایی و به آن هله هه. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند.

۶-شغل شما درخطر است

هر چه بیشتر مردم را نگران می‌کند، چه هوشیاری بر زازار استار است. پدر و درهادرهای بسیار از این که آینده یلی و یا یانشان را قرار دهند سیستم های متکی بر هوش مصنوعی است که فرماست دانشگاه و رار را بررسی می کنند. او گفت: “من مطمئن نیستم که آیا این ایده خوبی است یا خیر.”

توسعه وژیلوژی منحنی اقتصادی را به یک درآورده درآورده است. او گفت: “من خدای اسرائیل و خدای اسرائیل و خدای اسرائیل هستم.”

گفت: ازگار باش.

۷-کارتن وال -ای می‌تواند مانند نندلم مستند مستند باشد

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. اگروهل به ایده درآمد پایه همگانی (یو بی آی) دارند و گروه گروه دیگر میگویند پیش درآمد یهایه همگانی اعتراف به ست است. گروه دوم تضمین شده است یک حقوق پایه به جمعیت محلی برای تلاش برای افراد کم می‌کند و را به نوعی زندگی رتن رتن وال – ای به کشیده تصویر کشیده شده می‌کند. ییایی که همه کارها را انجام می‌دهند و انسانهای تنبل و ضعیف هستند.

۸-انسان بودن بزرگ‌ترین بزرگ‌ترین های ما است

یالش‌های اقتصادی حاصل از هوش مصنوعی حتم احتمالاً به ما یاد خواهد داد که احترام‌آمیزتر را به غاغلی که به امور شخصی افراد می‌پردازیم، می‌کنیم. یاغلی مانند روان درمانگری، مربیگری، میلمی می ورهاوره، مددکاری اجتماعی، ا، پرستاری از سالمندان و نان. گفت: من خدای اسرائیل هستم و خدای اسرائیل، اشیم، همچنان برای برآورده کردن از ایانی‌مان به این نوع غاغل نیاز دارد.

۹-میدان هوش مصنوعی بازی مصنوعی ندارد

ز ساسل از مردم هداهد به هله هه مصنوعیانند رقابت تسلیحاتی قدرت‌های بزرگ هاه ه. او و “: است.”

نظر پروفسوراسل کشمکش سر این که چه کسی کنترل کامل مصنوعی چندمنظوره را به دست خواهد گرفت به نان پوچی است ست کسی هداهد سر این که چه کپی یای سرال یک روزن یک “” “” “” او گفت: “من داخل نمی شوم”. “

پروفسور استوارت راسل مؤسس مرکز هوش مصنوعی زگازگار با انسان در نشگانشگاه برکلی است.

[ad_2]

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

پاربرگ سایت

تماس با ما