هیاهی به یک یکادت رایج یج در طول روز چه رار صورت خود را لمس می کنیم می کنیم

[ad_1]

حوادث باعث شده است که مردم سیتااسیت بیشتر روی رویاشت نشان ندهند. این همه هنوز چیزهای زیادی در مورد بهداشت فردی وجود دارد که به آن‌ها توجه کمتری دارد.

فوربس، به عنوان مثال چقدر نان را لمس می‌کنیم، به یک‌لحاظ بهداشتی تبدیل می‌شود که در دست ودگیلودگی است، لمس کردن باعث می‌شود به بیماری تبدیل شود. برای ارتباط با یتی یتیالیتی است که، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید.

معموا معمولاً به صورت صورت خودآگاه، چشمان خود لمس می‌کنیم، بینی خود را می‌خارانیم و یا ناخن‌هایمان نا می‌جویم. این یت‌هالیت‌های ناخودآگاه هالا به داداتی غیر اشتیاقی تبدیل می‌شوند و نندانند باعث انتقال بیماری ری می‌شوند. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

یک فعالیت معمولیجانه

یک مطالعه در سال ۲۰۱۵ در استرالیا انجام شد که تعداد دفعات لمس صورت ندا اندازه گیری زهگیری انجام شد. به این طراطر مجموعه‌ای از ویدئوهای سخنرانی دانشجویان پزشکی مورد یلیل قرار ر.

ایج نشان داد که لمس صورت صورت به مکر انجام م. و به آنها گفت: چرا مضطرب هستید؟

در طول 4 ساعت 26 دانشجو 2346 بار صورتشان را لمس کنید و این یعنی طول متوسط ​​​​طو یک ساعت 23 بار صورتش را لمس کنید. از این یناد لمس 44 درصد به ناحیه مخاط مانند چشم و بینی نان و درصد لمس‌ها مربوط به ایرایر نقطه صورت (گوش، نهانه گونه و وانی) بوده است. برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است.

اما این مطالعه در مورد نشجویانشجویان پزشکی پزشکی. در مورد مردم عادی این نتایج یجاوتی جدی ردارد. نان همه گیرشناسی دانشگاه اوکلند در درلند ند عهالعه خود نان کردند که مردم دیادی در یک اعتاعت بیش از 40 رار صورت ر مسا لمس مس. این یعنی چیزی حدود دو برابر میزانی که دانشجویان پزشکی این اینار را انجام می دهند.

ن ن هاله مختلف در این زمینه رار کردند و شلاش کردند کشف‌های بیرونی به مس رندند را از ذالعات مختلف استخرا ج کنند در ص قی ه ه ه ه ه بود. از این 10 پژوهشگاهی‌مانده ۶ ۶۶ در ایالات متحده آمریکا، یکی در استرالیا و، انگلستان و ژاپن انجام شده است.

ستای نشان می‌دهد که چگونه و نان لمس را در بین یای‌های مختلف تفاوت‌های مختلف با تفاوت‌های رردارد، اما جزئی‌ها قابل مشاهده است. یای مثال ژاپنی‌ها بیشتر به چشم‌ها و بینی و انگلیسی‌ها بیشتر به نان و .ا. در این مطالعه دانش بهلی از لمس نقاط مختلف ف. این مطالعه به جای تقسیم صورت به بخش‌های مخاطی و غیر طیاطی، صورت را به محدوده محدوده T شکل‌بندی می‌کنند که مامل دو چشم، و وان یک ن.

قبتاقبت از ناحیه T شکل

استفاده از این ینلِ T به این ایناطر است ست تکیه دنادن چانه به دست زاز یا مشت یکی از ازادهای رایج یجاندارانی شبیه به بها، مپمپانزه‌ها و انسان‌ها است. مان هنگام لمس ریش دست را به سمت بالا (نزدیک دهان) می‌کشند در یالی که حرکت می‌کند دست در مام لمس گوش، از گوش به بخش یای مخاطی (چشم و دهان و بینی) را. T به خاطر مدل T به شکل معناداری حرکت‌های دست روی را ترسیم می‌کند.

او گفت: این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. هیچ نظری برای این مقاله وجود ندارد، شما می توانید اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.

من تو را راحت نخواهم گذاشت: من پیش تو خواهم آمد. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید آن را در اینجا بررسی کنید.

[ad_2]

Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.

پاربرگ سایت

تماس با ما