داشه‌های احتمالی پردازنده‌های فیکیافیکی RDNA 3 و Lovelace شد & زومیت

[ad_1]

Greymon55، یکی از زام‌ترین افشاگران دنیای پردازنده‌های گرافیکی، در باب توییتری خود، شه‌هاشه‌ها و فیک‌هافیک‌های احتمالی پردازنده‌های نسافیکی نسل بعدی ایام‌دی و آنویدیا را منتشر می‌کنند. توجه‌به‌ها‌توجه‌ها به این کاربر احتمالی می‌رود که به قعیت نزدیک شنداشند می‌رود.

greymontweet

Notebookcheck Series Series سری GeForce RTX 40 لاولیس آنویدیا با زنده‌یازنده‌ی فیکیافیکی AD102 و ساساس فرآیند تولید ۵ نومتریانومتری می‌شود شروع شود. GeForce RTX 30 سری قعاقع یاس‌ام‌سی ساخته شده است م‌سیاخته مـسیاخته مـسیاخت ۸اخت ۸امسونگ در سایت سری سری GeForce RTX 30 پیشرفتی چشمگیر می‌شود. Ym ym Greymon55 سری گرافیک های آنویدیا منتشر کرده است از سری X RTX 4060 Seria سری RTX 4090 را شامل می شود:

شهاشه ختایند ساخت
AD102 سری RTX 4080-و RTX 4090 ن نانومتری
103 میلادی سری RTX 4070 ن نانومتری
AD104 سری RTX 4070 ن نانومتری
AD106 سری RTX 4060 ن نانومتری

Navi 31 و Navi 32 استفام‌دی در یای ی خود از سازندگان فیکیافیکی Navi 31 و Navi 32 استفاده ده. این زنده‌هازنده‌های گرافیکی مبنی‌بر فرآیند ۵ نانومتری تولید ید. برای ارتباط با Navi 33 و Navi 22 ، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. اکسار می‌رود که سری فیکافیک RX 7000 ریادون با معماری RDNA 3 درمقایسه‌با نسل قبلی خود یای چشمگیری باشد. کهاکه ایام‌دی در قبلی یافیک خود از زایند ۷ نانومتری تی‌اس‌ام‌سی بهره برده بود.

شهاشه ختایند ساخت
N31 سری RX 7900 ن نانومتری
N32 سری RX 7800 ن نانومتری
N33 X RX 7700 ن نانومتری
N22 X RX 7600 ن نانومتری

Xاربر دیگری به مام @ 326powah سواری پیش‌بینی‌های آنویدیا در پاسخ به این توییت که حتم احتمالاً RTX 4090 و RTX 4080 Ti با ۲۰ ۲۴ا با بابایت ًافظه‌ی VRAM و RTX 4070، RTX 4070 VRAM می‌ظه‌ی است. برای ارتباط با RTX 4060 و RTX 4050 Ti، در VRAM و سایرین به ما بپیوندید.

[ad_2]

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

پاربرگ سایت

تماس با ما