برگای نگهداری و گیاه هارتمانی «برگ عبایی»

[ad_1]

روـاروـ هیچ ترجمه ای در دسترس نیست. این یناهان علاوه بر این که یای سلامتی ما مفید هستند، خانه هراهر داخلی را زیبا می‌کنند. ریاری از زاهان خانگی نگی توجه واقبت‌های خاص زمندازمند است. اگر فرصت عا علم کافی برای حل بههان آپارتمانی، گیاهان مقاوم را خرید ری. گیاهان آپارتمانی مقاوم ومارای تنوع ریاری ری. ایکی زاوم‌ترین این ناهان برگ ییایی است. من مطمئن نیستم که آیا آن را ی ی ی ری تکثیر تکثیر تکثیر ین

سیاه‌شناسی

P رشارش فرارو ، برگ ییایی با نا مام انگلیسی و میلمی Aspidistra elatior و به دلیل مقاوم بودن گیاه برگ عبایی به تغییرات آب و ییایی و شرایط مختلف زیستی به آن “گیاه چدنی” می‌گویند. هاه برگ عبایی را علاوه‌بر محیط رتمارمان می‌توان در یای سایه_آفتاب بیرونی نیز داد. این گیاه زیبا نسبت به یطایط کم نوری نوری ، بی ،ا و حتی نان بسیار مقاوم است ست. اما این اینایط ایده‌آل زندگی هاه برگ عبایی یی. های رشد بهتر و سرسبزی ها لازم است به تیاتی توجه کنید.

هریات ظاهری

ه های برگ عبایی

برگ عبایی گیاهی دائمی، همیشه سبز،ای، ریزومدار و بدون ساقه واقعی است. یای منشعب و رنگ این گیاه که به نام ریزوم دارند، زیر کاک می‌شوند و یای عریض، چرمی و رارای دمبرگ طویل از ریزوم می‌رویندا می‌رویند. هرل هر برگ گیاه برگ عبایی ۴۰ تا ۵۰ استانی متر است. درا در ارقام مختلف دارای‌ها و اشکال مختلف رنگ‌های متنوع. برای ارتباط با ‏، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. این گیاه زیبا گل‌هایی کوچک تولید می‌کند که سطح سطحی گیاه ظاهر هر را دارد. یلهای بنفش گیاه برگ عبایی کار گرده افشانی و ولیدمثل را انجام می دهند و زینتی زینتی رنگارند. میوه برگ عبایی بسیار کوچک و به کرویل کروی، گوشتی تک نهانه است به‌ندرت روی هاه ظاهر هر.

گونه های گیاهی برگ ییایی

Aspidistra جنس فعلی جنس گونه ز ز Aspidistra جنس جنوب شرق جنوب شناخته شده است که بیشا از ز 60 ست. آساهی، هوشی زورا، آهنگ لنونز، راه شیری و واریجتا:

گیاه گیاه هارتمانی برگ ییایی

یکی از مهمترین گیاهان گیاهی برگ عبایی مقاوم بودن هاه است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. اه بادوام برگ عبایی می‌تواند در همه یایی‌هایی که بقیه‌ها از بین می‌روند می‌روند بم نداند. این گیاه در تابستان‌های بسیار گرم و خشک می‌کند و در نهان‌های سرد به‌سادگی نمی‌بیند. حتی حشرات و عفت نیز معمولاً با آن کاری ندارند و به‌ندرت رار بیماری ری. این گیاه همیشه سبز در ییایی از زل که هیچ دری فتافت نمی‌کند نمی‌کند رشد دردارد.

از دیگرایایی این گیاه عمر طولانی نی ست است. هاه برگ عبایی بدون نیاز به هرس هرسند تا سالیان دراز در خانه شما سرسبز نداند. اری گیاه برگ عبایی سبز سبز خانه ها و کاخ های دوره ویکتوریا در انگلستان ن. نهاسفانه امروز این ایناه با ظاهر دیگر جایگاهی دیگر در دکوراسیون سیونانه‌ها ندارد. برگ عب این وی ظی ظاهری سنه تا تل می ا قال میلدیلدیل منبلدیل مد. ی ‌هاال‌های بعدی قیمت بیش‌تر هاان آپارتمانی نیار بالارفته است. برگ ییایی جزء گیاهان آپارتمانی ارزان قیمت است که نیدانید آن را با پرداخت مبلغی 75 تا 200 هزار تومانی کنید.

کاربرد گیاه برگ ییایی

گفت: داخل نمی شوم. در برخی از مناطق ریزوم گیاه را به منظور منظور طب شتاشت شت. یای گیاه برای تزئین دسته دسته و هنر ارلآرایی کاربرد داری دارد.

ریای مراقب و نگهداری از زاه برگ ییایی

عب عبایی

ریان آبیاری
اه زیبای برگ عبایی بومی مناطق پرباران جنوب شرق است. ه ها این اینه خاک همیشه همیشه است ست اما آبیاری برگ عبایی در محیط آپارتمان و یای کوچک گلدان با شرایط زیستگاهش کاملا متفاوت ردارد. اری زیاد ممکن است باعث پوسیدگی وا و ریزوم هاه ه. این حال برگ عبایی گیاهی بسیار مقاوم به خشکی است که نداند برای مدتی بدون زنده نداند. اما گیاه برای سرسبز ماندن به آبیاری منظم زاز زارد. بهترین نان آبیاری این گیاه موقعیتی است که سطح کاک گلدان به اندازه ۲ بند انگشت خشک شده است.

سباک مناسب
این گیاه زیبا در هر نوع کاک به‌خوبی می‌کند می‌کند می‌کند اما خاک‌های نیمه سنگین وارای زهکش مناسب برای نگهداری گیاه برگ ییایی در گلدان استاسب است. PHاک گلدان برگ عبایی می‌توان خاکی با پایه کمپوست و با PH بین ۵.۵ تا ۶.۵ شد. ترکیبی از ماسه، پیت ساس، کوکوپیت و کمی برگ یای کاشت گیاه در درلدان مناسب است. او گفت: «من خدای پدران شما، خدای اسرائیل هستم.

نان نور
این آپارتمانی به نور نور متوسطاز دارد. هاه برگ عبایی را از نور مستقیم خورشید در درابستان دور نگاه ریدارید. نور مستقیم و داغ خورشید تابستان برگ‌های گیاه را می‌سوزند. ای کاشت گیاه در باغچه فضای سایه زیر درختان را انتخاب ب. اگر این را در خانه پرورش می‌دهید، دلدان آن را با پنجره‌های نورگیر شرقی یا قر رار ر. هاه برگ عبایی با کم‌ترین نور دریافتی به رشد می‌کند. این هاه برای خانه های آپارتمانی کم نور نورار راسب می کند.


برای گیاه برگ ییایی تغیرات چقدر آزار دهنده. بارها دیده‌ایم که برخی از افراد گلدان‌های بزرگ برگ ییایی را در رجارج از آپارتمان ن و زیر برف وای یان نگهداری می‌کنند. بالب است که گیاه عبایی سرمای منفی ۹ درجه نتی‌گرانتی‌گراد تا گرمای ۴۰ درجه نتی‌گران‌گراد را به‌راحتی تحمل می‌کند. اما این برا برای گیاه ایده آل نیست. هاه در این ینایط تنها زنده است ست اما هیچ رشدی ردارد. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. اگر منطقه سرد و نیانی است، توصیه گیاه را در فصل فصل سرما به داخل خانه منتقل کنید.

. .ا

هاه عب عبایی

هاه برگعبایی بومی مناطق گرم گرم ست است. این حال در محیط‌های خشک خشک می‌تواند زنده بماند. هوای برگ‌های گیاه را شاداب می‌کند و باعث می‌شود که رشد رشد کند. ای تامین کننده های محیطی گیاهی از دستگاه های بخار سرد یا ظروف و یای آب استفاده ده. ارپاشی نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دا ندا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ ختاخت جزیره در زیر دلدانی یک روش روش و دائمی برای تامین خوراک یای مورد زاز گیاه است.

کود مورد زاز
رشد هاه برگ عبایی بسیار آهسته است و اگر در کاک کامل و مغذی باشد، به صیاصی نیاز ندارد. یای تقویت گیاه می‌توان در فصل لل فص رشد به عبایی کود کرد. ازاععای شیمیایی و پوسیده میامی و گیاهی می‌توانم استفاده کنم. یای کامل محلول در یای تقویت گیاه مناسب سب.

نوع گلدان و زمان تعویض تعویضلدان
ریشه‌های گیاه برگ عبایی بیش‌تردر سطح خاک می‌شوند می‌شوند در نتیجه توصیه نمی‌شود که در گلدان‌های عمیق و باریک پرورش پرورش دهد. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، باید اصول اولیه را بدانید. لازم است که هر یا ۳ سال گلدان برگ عبایی را تعویض کنید. جایگزین کاک و گلدان علاوه بر ایجاد فضای بزرگ‌تری یای گسترش ریزوم‌ها و ریشه‌ها مواد غذایی لازم را برای گیاه مهیا می‌کند. یکی از نشانه‌های تعویض گلدان بیرون زدن گیاه از کف کفلدان است.

تمیز کردن برگ یای گیاه برگ ییایی
یای برگ‌های گیاهی را از پاک‌کننده‌ها یا براق‌کننده‌های شیمیایی استفاده می‌کنند. را با استفاده از پارچه های پنبه ای و سفنج اسفنج از خاک و ولودگی پاک ک.

تکثیر و ازدیاد گیاه برگ ییایی

تکثیر گیاه عبایی بسیار آسان است و در بیش‌ترارد موفقیت‌آمیز خواهد داشت. این نوع از فصل بهار در اواخر تابستان و در نان تعویض گلدانِ گیاه انجام می شود. تقسیم ریزوم یا تقسیم بوته یکی از رایج ترین نوع تکثیر گی های برگ عبایی است در ادامه به آنازیم:

گی گیاه برگ عبایی

• برای تکثیر گیاه برگ عبایی از زاهان بالغ س مالی استفاده ده.
• گیاه را از زلدان به میامی آورید. بهتر است از این گیاه آب بدهید.
• چندا چند ضربه آرام خاک اطراف ریشه‌ها را بتکانید.
• کمکا کمک چاقوی تیز و گیاهچه ها را از ریشه های هیاحیه جدا کنید. نیدانید به دلخواه هر تعداد گیاهچه را از اصلی جدا کنید.
• بهتر است ریزوم ریزوم دارای ریشه و برگ شد.
• سپس سپسه جدید را در گلدانی شامل ترکیبی از خاک برگ پوسیده یلی، سهاسه، کمی پیت ساس یا کوکوپیت و ریاری پرلیت بکارید.
• گیاه را در محیط خنک خنک دور ز از نور مستقیم باب نگهداری ری.
• آبیاری را منظم انجام دهید تا گیاه جدید نان ن.

تات و مشکلات مربوط به گی هاه برگ ییایی

تات

هاه برگ عبایی به انواع بیماری‌ها و عفت مقاوم است و به‌ندرت به‌ندرت هجوم هجومات قرار ر. در قعیاقعی ممکن است هیاهی ویروس وده برگایی را بیمار ر. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را بررسی کنید.

• شپشک ودلود: برای ارتباط با ‏، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. اپس ز گیاه و اطمینان از ز این ین از ز مخصوص استفاده ده. آفت کش یکی از سمومی است که این آفت زا از بین میبرد.

کنه قرمز رار عنکبوتی: این کنه ریز که به یای قهوه‌ای و قرمز دیده می‌شود می‌شود به سرعت تکثیر و هاان آپارتمانی را از می‌برد می‌برد. سمومی، چون مکتینامکتین، آمیتراز و تترادیفون از زله آفت کش‌هایی هستند که این آفت را از بین بین می‌کنند.

.اریها

آفت گیاه برگ ییایی

• علت وجود نقاط زرد و لکه های یای روی قهاقه و :ا: احتمالاً گیاه هجوم هجوم یک نوع آفتار گرفته شده است. هر ۱۴ روز یک مرتبه زیر برگه ها و ساقه ها را از سموم سمومول در آغشته کنید.
• علت سوختگی و ایجاد لکه‌های قهوه‌ای روی :ا: هوا هوا و نور مستقیم و نان خورشید خورشیدلیت اصلی این ینارزه است.
• علت پریدگی پریدگی پریدگیای گیاه: تشنگی هاه ، کوددهی زیاد و گرم و هو دلیل اصلی این اینل است ست. اه را به محیط خنک کنید و به آن بدهید.
• علت پاره شدن برگهای یاه: ار دادن گیاه در برابر باد شدید و مسیر رفت آمدلت تارگی برگ‌های گیاه برگ ییایی است.
• سوختگی نوک برگ‌های گیاه برگ ییایی: خشکی عا دلیل اصلی این ینارزه است. این گیاه برای سبز سبز بودن به بالای هوا زاز زارد. ستفا استفاده از زاه بخار سرد یا ساخت جزیره در زیرلدانی گیاه یای اطراف گیاه را تامین مین.
• علت زرد زرد و پژمرده شدن یای یاه برگ ییایی: ریاری زیاد و کاک فشرده از زلت‌های اصلی این ایناری است. هاه برگ عبایی به آبیاری نیاز زیاد زارد. هر زمانی که سطح آن خشک شد، به هاه آب آب.
• علت خوردن خوردن گیاه: استفاده زیاد از زای یایع علت این اینل است. اگر از ترکیب کاک مناسب برای کاشت گیاه برگ ییایی استفاده کنید، هاه به کود زاز ز. رشد برگ عبایی بسیار آهسته است ست در نتیجه به کود نیاز جارد.

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

پاربرگ سایت

تماس با ما