۱۶ روش درمان پزشکی پوستی مقابلهیای پوستی شایع هستند و واری از افراد در زندگی روزمره از تجربه تجربه می‌کنند.

به رشارش باشگاه خبرنگاران در بیشتر ردارد دلیلی برای نگرانی از آسیب‌های پوستی نیست اما هیاهی اوقات تاز به بهاخله ه ردارد. گروه، پامادهای موضعی به درمان پوستی پوستی می‌کنند اما دارو‌های طبیعی و ارگانیک نیز وجود دارد که نیدانید برای درمان این مشکل پوستی به رار نیز می‌برد، غالبا نیز اثرگذاریالعاده‌ای دارند.

انواع مختلف از زا و تات پوستی وجود رنگارند و هر ممکن ممکن است رشارشان ن. گفت: داخل نمی شوم. به یای استفاده از مواد شیمیایی یا آنتی کها که هر دو در زاز مدت یای سلامتی متی ؛ ؛ برخی از ههاه‌های طبیعی طبیعی‌ای یان وجود رنگارندند.

۱. آب گرم گرم

لاد ووس وسایل لازم: یک سهاسه آب داغ، یک پ رچهارچه

روش انجام درمان: پارچه را در آب فرو آب آب اضافه را با بار رالی کنید و به میامی محل جوش جوشا جوش دهید. چند بار نگاه دارید و روند را تکرار کنید. نیدانید هر چند ساعت یک بار این کار را انجام دهید تا نتیجه را ببینید.

بها به افزایش گردش خون کمک کمک، فذافذ شما را باز می‌کند و آن قسمت را افزایش می‌دهد تا بهتر از مقابله با رزه جلوگیری کنید.

۲. برل برای درمان بیماری پوستی

داد و وایل لازم:،ل، شقاشق

روش انجام درمان: عسل را به صورت روی روی حیهاحیه عفونی بمالید که به هشاهش قرمزی قرمزی کمک کنید. نیدانید آن را چند بار در روز انجام می دهد. دل دارای خواص ضد باکتریایی است که به آن آسیب‌های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس کمک کمک کمک می‌کند.

۳. زردچوبه

داد و وسایل لازم: و و عسل

روش انجام درمان: هر م دهده را با هم مخلوط کنید و خمیری را به دست کنید. خمیر را روی قسمت ودهلوده به شکست یدالید پس از تبدیل شدن آن بشوییدا بشویید. نیدانید این درمان را دو رار در روز یک رار صبح و یک رار قبل از خواب انجام می دهد.

ازردچوبه دیرباز به دلیل خواص ضد باکتری، ضد رچارچ و حتی حتی شن ساخته شده است. این ادویه دویهارویی تاثیر فوق‌العاده‌ای در درمان بیماری ردارد دارد.

۴. آلوئه وئها درمان خانگی پوستی پوستی

داد و وسایل لازم: آل آلوئه ورا

روش انجام درمان: مقداری ژل آلوئه وها را از برگ آن جدا کرده و آن را به صورت موضعی در هیاحیه بم یدالید. کمی صبر کنید و بعد از آب سرد بشویید. نیدانید این کار را حداکثر ۲ تا ۳ بار در روز انجام م. آلوئه ورا به دلیل داشتن آنتراکینون دارای خواص ضد کتریاکتریایی است.

۵. .ل

داد و وایل لازم: خمیر یا عصاره رل

روش انجام درمان: مقدار خمیر خمیر رل را مستقیماً روی قسمت عفونی پوست بمالید. نیدانید این درمان را دو رار در روز یک رار صبح و یک رار قبل از خواب انجام می دهد.

To connect with زازای خانگی عالی برای مقابله‌های قارچی پوست است ما مانع رشد می‌شود.

۶. ن نارگیل

لاد و وایل لازم: چند قطره روغن رگیارگیل

روش انجام درمان: چند قطره روغن روغن رگیارگیل را روی هیهاحیه ویروس وده روی خود یدالید و اجازه دهید جذب شود. نیدانید بعد از نیم عتاعت آن را بشویید. بهترین بهترین شب است ست می‌توان آن را روی ناحیه عفونی پوست بمالید و صبح صبح روز آن را بشویید.

روغن نارگیل به یلیل وجود ورینلورین به جلوگیری از زای ویروسی یاایی کمک می‌کند و از این رو روان خانگی، پوست می‌شود.

۷. شیرین شیرین

لاد و وسایل لازم: نصف شقاشق چایخوری جوش شیرین شیرین ریاری ری

روش انجام درمان: هر دو دهده را با هملوط و تا خمیری به دست آید. خمیر خمیراصل را روی ناحیه آسیب دیده بمالید. بعد از دقیقه آنا بشویید. نیدانید این روش درمانی پوستی را دو تا سه رار در روز انجام م.

من نمی توانم این کار را انجام دهم، اما این کار را انجام خواهم داد. این ماده به توقف رشد استرپتوکوک موتانس کمک می‌کند.

۸. لیمو و روغن زیتون ، نان داخلی پوستی

داد و وسایل لازم: یک لیمو و روغن زیتون

روش انجام درمان: این م دهده را با هم وطلوط کنید وط کنید روغن روغنی زیتون یک روغنامل است. ترکیب به دست آمده را روی رویل مقابله یدالید و ۳۰ بم نداند. در نه ایتایت آن را با آب گرم بشویید. نیدانید این درمان را تا دو رار در روز انجام می دهد تا زمانی که بد بدابد.

آب لیمو دارای خواص ضد قارچی، ضد کتریاکتریایی و قابض است که به آن کمک می کند.

۹. زردچوبه و زردچوبه

روش انجام درمان: یک لیوان شیر گرم را با پودر زردچوبه وطلوط وط و. نیدانید این کار را یک یا دو بار در روز انجام م. زردچوب دارای خواص ضد حساسیت است و شیر اسید لاکتیک دارد که تقویت کننده کلاژن به سلامت پوست شما کمک می‌کند.

۱۰. .است و .ل

لاد و وسایل لازم: یک نان ماست لاده و عسل

روش انجام درمان: ماست را با مقداری ریل ترکیب و بخورید. نیدانید این درمان پوستی را تا دو رار در روز انجام م.

یکی از بهترین نهان‌های خانگی برای عفونت‌های قارچی پوست است. ایناده لبنی پر از پروبیوتیک است که به کمک کمک می‌کند. سلامت روده به خودکار روی روی پوست تا تاثیر مثبت هداهد داشت.

۱۱. گوجه فرنگی ، درمان خانگی پوستی پوستی

داد و وایل لازم: گوجه فرنگی و وطلوط وط

روش انجام درمان: گوجه فرنگی فرنگیا خوب پوره کنید. از ز به به آمده در هیاحیه آسیب دیده استفاده ده. اجازه بدهید چند دقیقه نداند و بعد بشویید. یک بار در روز می توانید آن را انجام دهید.

گوجه فرنگی ویاوی انواع مختلفی از اسیدها است که باعث ایجاد خواص ضد کتریاکتریایی می شود.

۱۲. . .ا

داد وس وسایل لازم: یک نان نمک دریا و یک آبل آب

روش انجام درمان: می‌توان با مخلوط و نمک در حمل حمام این درمان را شروع کرد حتی ر را مستقیماً در وان حمام خود بریزید. نیدانید یک بار در روز آن نجا انجام م.

صاص ضد میکروبی در مهام‌های آب آب نمک به عم بهبود کردلکرد سدِ کرد کمک کمک. نمک و آبان خانگی خوبی برای پوستی هستند.

۱۳. یای سبز

لاد و وسایل لازم: ۵ یای سبز کیسه‌ای و آب غاغ

روش انجام درمان: کیسه‌های چای سبز را برای مدتی مدتیخل آب زیدازید و بیرون وریداورید. از یای دم شده ناحیه آسیب دیده استفاده ده. یک بار در روز آن را نیدانید انجام می دهد. یاننهای موجود در چ یای سبز برای درمان بیماریهای قارچی پوست مفید مفید.

۱۴. سیر ، ، نان واکنش خانگی

داد و وسایل لازم: و روغن زیتون

روش انجام درمان: ه ها له کنید و با روغن زیتون زیتونلوط وطا خمیری به دست یادید. خمیر به دست آمده را به مدت ۳۰ دقیقه رویاحیه عفونی قرار دهید و بعد را بشکنید. دوار در روز آن نجا انجام م.

خواص آنتی بیوتیکی بیوتیکی و ضد موجود در سیر به نان ویروس های باکتریایی کمک کمک.

۱۵. روغن درخت یای

داد و وایل لازم: درخت درخت یای

روش انجام درمان: چند قطره از روغن درخت درخت یای را که روغنا روغن مامل دیگری مثل روغن رگیارگیل رقیق شده روی هیهاحیه آسیب دیده یدالید و بعد از دقیقه بشویید. دوار در روز آن نجا انجام م.

روغن درخت یا مب رزهارزه با باکتریها کمک می‌کند و وارای خواص میکروبی است.

۱۶. شنبلیله

لاد و وسایل لازم: شنبلیله، پنبه و و

روش انجام درمان: شنبلیله ها نیدانید تا نرم شود. اجازه دهید خنک خنک ب ستفا استفاده از ز آن را روی ناحیه آسیب دیده ایدالید. پس مدتی آن را بشویید. ۲ ۲ا ۳ بار در روز نیدانید آن را انجام داد.

باکتری‌های مولد آکنه آکنه و بهلیل خواص ضد میکروبی میکروبیلیله هار ر.

یاه‌های موجود فیای درمان‌های پوستی پوستی دارند و جای نگرانی نی. هاه حل بیشتر این اینا در آشپزخانه نهفته است ست در صورتی که شرایط پوست واقعاً بد شود یا درد داشته باشد و راراحتی‌های زیادی وجود داشته باشد که در این صورت باید متخصص جعهاجعه کنید. ی شوید که اشتاشت را رعایت کنید و وارهای لازم زما یای یلوگیری از وقوع انجام داده اید.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم