یاسایی بخشی از مغز در لکنت زبان و تواتوانی در ادای روان کلمات نقش اساسی دارد – زومیت


برای آوردن لمات از مغز، در ادامه ادا کردن از طریق نان به‌روشی بابل فهم یای سایر افراد در فرآیندهای فوق‌العاده پیچیده است. این در یالی است که در نگاه، چنین نظری را می بینید که رار فوق را بدون فکر و یای دفعات تالی در طی روزمره روزمره انجام می دهد. انشمندان به‌تازگی به کشف قدیمی مورد یک بخش ک یدیلیدی از این نایند پیچیده نداند.

مغز ما همیشه آن چیزی است که بر اساس آنچه تنظیم می کند. درست به همین یلیل است که مام را در یک محیط می‌گیرند، بدون اینکه صدای خود را با صدای بلندتر ندتر کنند. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید.

در تات جدید بخشی از مغز انسان که به‌نوعی تضمین‌کننده درست نان کلمات است، شناسایی شده است. پسینی پیش مرکزی پسینی آنگونه که در نان انگلیسی اشاره می شود: شکنج پیش مرکزی پشتی. به گفته‌ی نان، چندین بار خیراند به نان مشکلات گفتاری و مشکلات عصبی در آینده کمک کند.

شکنج پیش مرکزی پسینی با رنگ برجسته است. (پزشکی ز از دانشکده پزشکی NYU Grossman)

آدین ینکرلینکرس ساس از دانشگاه نیویورک می‌گوید:

العه‌ای ما یای اولین بار نقش تیاتی شکنج پیش‌مرکزی ر درا در حفظ کنترل گفتار در صحبت و اطمینان از این که آن را به دلخواه خودمان می‌کند می‌کند می‌کند.

ی‌کهالی‌که پیش از این ین مشخص بود که بخشی از مغز مام بود مغزی مغزی کنترل کنترل حرکت نان، لب‌ها و زبان برای تشکیل کلمات است، تات نحوه‌ی کردل کرد هنوز ک مامل مشخص بود.

نان در مطالعه‌ی جدید، از فرد فرد الا به صرع کمک کردند. طبق مه‌ریزی‌هامه‌ریزی‌های قبلی، باید که این افراد برای بررسی علت جرل جرل جراحی قرار بگیرند. این جراحی با نصب ۲۰۰ الکترود در مغز مغزاران سروکار داشت و از همین رو راران یاد شده برای این مطالعه‌های خاص تبدیل می‌شود.

از راران در طول وقفه‌های زمانی برنامه‌ریزی‌شده در طی حیاحی، خواسته‌شده به کلمات و جملات کوتاه را با صدای یلند بیان ن. نان در آزمایشی که برای انجام تست‌های شنیداری مخصوص روی رهاوردهای بیماران به رار گرفته شده بودند، نستندان گفته‌های بیماران را از هدفون‌هایی بشنوند.

پخش ازنواخت (بازپخش) در آزمایش، با افزایش 50 میلی‌ثانیه، صد یثلی‌ثانیه، هزار ثلیثانیه یا در برخی قعاق بدون تأخیر زمنیانی رخ داد. امارات متحده عربی (DAF) یک سازمان غیر حزبی، غیر حزبی، غیر حزبی، غیر حزبی و غیر حزبی است.

در مجموع راران مورد ضبط م. گفت: داخل نمی شوم. در طی، شرکت‌کنندگانی که برای شنیدن کلماتی که در نظر گرفته شده است، در قاعده‌های برنامه‌ریزی شده زمانی از سوی کلماتی که در نظر گرفته می‌شوند، بودند. آیداید اندکی سردرگم‌کننده نظر برسد این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

نان در مقاله منتشر شده می نویسند:

رلید گفتار انسان به‌شدت تحت تأثیر قرار دادن غذا خوردن نساری ایجاد د. وقتی صحبت می‌کنیم، به‌طور وماوم بر خروجی خروجی یای خود نظارت می‌کنیم و یای خود را برای حفظ نیانی کلام تنظیم تنظیم می‌کنیم.

به‌طور معمول، نمی‌توانم به‌راحتی کنم، افراد هوشیار و، حال صحبت کردن در این باره. ستلیل است که نشانش را در مورد سخت این پرسش که ما قسمت از مغز دقیق بخشی از ز گفتار را مدیریت می‌کند، ستی‌هاستی‌هایی دارد.

در مطالعه‌ی اخیر شد که شکنج گیجگاهی فوقانی و فوقکن فوقکناری در تصحیح تصحیح هاهای گفتاری نقش رندارند. پیش از این بود که دو این منطقه‌ها در رخ دنادن زبان‌پریشی (ناتوانی در درک توا تولید زبان) نقش رندارند.

، این حال ، شکنج پیش مرکزی پسینی از نظر فعالیت ها ، در نان اعمال یای زمانی غالب ب. همین فعالیت‌ها نشان می‌دهد که این بخش از مغز درارت‌گری صوتی ما نقش ایفا می‌کند.

مرتبط الهي:

اکنون تحقیقات بیشتر در مورد این مکانیسم‌های بازخورد در دستور رار پژوهشگران قرار گرفته است. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را در مورد چگونگی خلاص شدن از شر آکنه بررسی کنید. و بیان کلمات به چه یا یاند بین افراد مختلف و همچنین در فرد در تات مختلف، وتاوت باشد.

می‌گویدلینکر می‌گوید:

فکر کنم می‌کنیم می‌کنیم نقش دقیق شکنج را در کنتر خط خطاهای گفتاری داریم، می‌توانیم درمان‌ها را روی این ناحیه از مغزی درمان کنیم. کهارضه‌هایی که هر کدام با این موضوع در ارتباط هستند پردازش می‌کنند.

اکنون در PLOS Biology و موارد دیگر در دسترس است.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم