یااستی‌آزمایی: آیا گرانش با برخورد سیب به سر کشف شد –


سال ۱۶۶۶ ۱۶۶۶ عوناعون بزرگ لندن در حال گرفتن جان هزاران نفر و ریاری دادن بازمانده ها به مناطق دورافتاده بود. نان این بازمانده ها، کاک نیوتن نان پس از چهار سال تحصیل در نشگانشگاه کمبریج، مجبور شد یای مدتی به رتارت وولزتورپ، نه‌یانه‌ای روستایی مادرش، هاه و و آنجا به یای چرخش‌ها ه باشد. اینکها که یک روز روز زیر سیب غاغ عمارت بود و از هوای تمیز و چه چه نان لذت. و در این لحظه تاریخی و سرنوشت ساز بود که نیوتن نیوتنان گرانش را کشف کرد.

مرتبط الهي:

یاجرای سیب نیوتن یکی از مشهورترین و صاحب‌نظرترین حکایت‌های علمی در ریخاریخ است و این همه دانش‌آموزان دنیا در بحاب‌های درس خوانده شده‌اند. اما آیا این حکایت به‌نان شکلی که ی داد، اتفاق افتاده است هاه زومیت باشید تا ماجرای افتادن سیب از ز و ارتباط آن را با کشف ذبهاذبه راستی‌آزمایی یی.

یاجرای افتادن سیب از دنا شروع شد

بزرگ‌اعون بزرگ لندن در ریاری از اماکن عمومی و گانشگاه‌ها را تخته کرده بود و باید رها رها کند و به دگادگاهش نزدیک نتهانتهام در لینکلن‌شر باز شود. کهایی را که نیوتن دور از دانشگاه در عمارت وولزتورپ اسپری می‌کرد، درگیر یای چرخش هاه ه دور زمین بود اینها که در اینطور استدلال کرد که گرانش بایستی بسیا صل زتورپ.

مشهور است که نیوتن پس از مشاهده این سیب‌ها همیشه عمود عمود فتندند، چندین سال نشان می‌دهد روی فرمول‌های ریاضی تا نشان دهد چگونه لیش را با مجذور صاصل ه‌یا نا دو نشان می‌دهد. اما آیا مدرکی وجود ردارد که ثابت کند نیوتن واقعاً از ادنادن سیب یای به نشان لیش الهام گرفته؟؟

در همین ابتدا باید بگویم که از خود نیوتن هیچ یای در دست نیست که جراجرای افتادن سیب در آن شرح دهاده باشد. اما مدارک دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد نیوتن نیوتن در رهیاره‌ی نقش کلیدی یدی سیب در بزرگ و ریخی‌اریخی‌اش با دیگران ساخته بود.

یای نشان دادن رابطه‌ی کشف گرانش با افتادن سیب از درخت، نان معمولاً به رشارش ملیام استاکلی، ساس و باستان شناس دوست دوست و نیوتن استناد می کنند که در باب زندگی نامه نیوتن (۱۷۵۲) به آن اشاره بود.

یای از بیوگرافی نیوتن، نوشته‌ی نوشته‌ییلیام استاکلی (۱۷۵۲) که جراجرای الهام گرفت، از افتادن سیب نیوتنا بازگو زگو.

استاکلی مانند نیوتن در لینکلن‌شر به آمدها و از این نقطه‌ای برای برقراری رابطه‌های دوستانه با اینانشمند نشان‌مندلق و بداخلاق استفاده ده. این دو که از اعضای انجمن نجمنلطنتی طنتی اولین انجمن علمی جهان بودند، مرتب با یکدیگر بودند و در مسائل مختلف می‌کردند. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. در بخشی از بیوگرافی نیوتن به قلم استکلی که نسخه دست‌نویس آن توسط انجمن نجمن‌لطنتی طنتی‌ای اولین بار در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، این دیدار بدین صورت شرح ده داده شده است:

بعد از شام، چون هوا گرم بود به غاغ رفتیم و در زیر یه یایه‌ای درخت سیب، یای نوشیدیم. فقط و او. نان گفت‌و یمان، به گفت‌گوی کنونی نان شرایطی بود که یای اولین بار گر گرانش به ذهنش بود ساخته بود. ی‌کهالی‌که غرق فکر در فکر بود زمین زمین افتاد، با خودش فکر کرد چرا سیب باید همیشه عمود عمود به بی‌ایداید. می‌آید ًاً به این ینلیل است که زمین آن به سمت خود باشد. در ماده باید نیروی کششی داشته باشد. و مجموع این کششی م ده‌یاده‌ای زمین باید مرکز زمین شد، نه هیچ سمتی از ز.

اینا براین، آیا این ین به‌طور عمود می‌افتد یا به مرکز مرکز اگر ماده، ماده را به سمت راست خود می‌کشد، پس‌اید به نسبت رار بشود. در نتیجه، همان طور که زمین سیب را به سمت خود می‌کشد، سیب سیب را به سمت خود می‌کشد.

دست‌نویس یلیام استکلی از جراجرای افتادن سیب و ج ذبهاذبه ذبه

آیا این عکس از نسخه‌خطی فیافی نیوتن نوشته‌شده استاکلی که نویهانویه ۲۰۱۰ گرفته شده است، بدابدار انجمن نجمن‌لتتنی به ملمات «does this apple fall» اشاره ره

رشارش استاکلی پرجزئیات‌ترین و دقیق‌ترین دقیق‌ترین داستان سیب و کشف نشان است، اما تنها روایت از دوران نیوتن نیوتن. در قعاقع نیوتن این یناستان را همان سال برای افراد دیگری کرده بود از هله ندوئیتان کاندوئیت، شوهر هرزاهرزاده و رشارش در ضرابخانه‌ی سلطنتی که س هال‌های ی عمرش عمرشا به اداره‌ی آن ندهانده است.

رهیاندوئیت رهیاری این یناجرا اینطور نوشت:

در سال ۱۶۶۶، او از نزدیک کمبریج م درشادرش در لینکلنشر بازگشت. یکهالی‌که در غاغ قدم می‌زد به این فکر افتاد که یکی از آنها را نشان می‌دهد

او با خودش گفت، ًلاً چرا تاصله‌ای ماه نه نه و اگر این چنین است ست [گرانش] یداید بر حرکت هاه نیز تأثیر ردارد دارد و شاید آن را درا به چرخش نگهداشت و بعد از این شروع کرد کرد سبه‌یاسبه‌ی اینکه چنین یای چه تأثیری در حال حاضر تأثیریانست داشته است.

نان کندوئیت از ماجرای افتادن و ج ذبهاذبه ذبه

دست‌خطان کندوئیت که ماجرای افتادن و الهام گرفتن نیوتن از آن یای کشف نشانش را شرح دهاده است.

ایتایت کاندوئیت و استاکلی از زجرای سیب نیوتن از مشهورتر است، در این حال، این استان برای اولین بار در هئیالهی است. تِرلتِرسوفلسوف نویسنده‌ی نویسنده‌ای نویسنده‌یانسوی، سال ۱۷۲۷ یعنی یک‌کال بعد از مرگ نیوتن به چاپ پ. ترلتر در این یناله اشاره‌ای شار راه و ییایی ماجرای سیب کرده بود:

کاک نیوت مشنکه داشت در باغش قدم میزد، دیدن سیبی از فکر مام گرانش به ذهنش خطور کرد.

ًلتر ظاهراً این داستان را از خواهرزاده‌ای نیوتن و همسر ندوئیتاندوئیت، رتوناترین بارتون، شنیده بود که طی طیال‌های ۱۶۹۷ ۱۶۹۷ا ۱۷۲۶ همراه با نیوتن در رتارت وولزتورپ زتورپ زندگی. یتایت دیگری نیز از داستان سیب نیوتن در نان سال توسط سوفلسوف طبیعی نشگانشگاه کمبریج کمبریج کمبریج برتابرت گرینبه پاپ که نان از لاتین بدین شرح است:

این را من زمانی که فکر می کنم نظریه های نشانش نیوتن همه چیز همه چیز است، نوشته…… این ین از یک سیب. من این را از مردی بسیار باهوش و فرهیخته به بهام مارتین فولکس کس.

رتف در یتیاتی دیگر در باب «ارتفاعات تاوون و شمال غربی ایرایر» (۱۸۹۲) از قول ویلیام ماسون، ضيداضيداني كه احتمالاً در چندين آخر آخر اقامتش در نشگانشگاه هي پيش از درس داد گرفته بود، به درخت خانه‌اي نهيي و نقش كشف كشف اشاره شده است.

زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. اما می توانم به طور حتم بگویم این داستان از زبان خود نیوتن و نان و نهان های او نبوده است و به نظر می رسد چنین ساختگی باشد.

درختا درخت سیب نیوتن وجود رجیارجی دارد رد

اولین گزارش از سیب سیباغ عمارت رت که به گرانش انجامید، در باب «تاریخچه‌ای شهر گرانتام» نوشته‌ی ادموند دموند در سال ۱۸۰۶، یعنی ۸۰ پسال از مرگ نیوتن نیوتن بخش ورقیورقی ورقی صفحه‌ی ۱۶۰ آمده است:

آن درخت هنوز سر پا است و زا از آن زدیدزدید زدید.

چارلزدرادر ترنور نیز تصویری از این درختاریخی را در سال 1820 که قرل قرار گرفتن آن را در رت‌خارتخانه‌ی وولزتورپ نشان می‌دهد:

طرحی از سیب سیب نیوتون از زارلز ز

همه خود نیوتن هاه به طور خاص نگفتن سیب را از کدام درخت رتارت کرده است، اینطور است که تنها یک درخت ک بل باغ وجود داشته باشد و بدین ترتیب در در م ه منبع منبع باشد.

نیوتن از ز نیوتن نیوتن 1998

عکسی از سیب سیبارتخانه نیوتن (۲۱ مارس ۱۹۹۸) که از همان زاویه‌ نقاشی چارلز ز (۱۸۲۰) ساخته شده است.

این درخت سیب از ۱۷۵۰ ۱۷۵۰ ۱۷۵۰ قبتاقبت چندین بار از خانواده است رتونلرتون بوده که به‌عنوان مستأجر از سال ۱۷۳۳ ۱۹۴۷ در این خانه زندگی می‌کند. برای مراقبت از این درخت که در سال‌ها زحمت می‌کشد، نیانی در سال ۱۸۱۶ عثمان می‌شد که آن رارلز ترنور نیز بابل‌مشاهده شد. بروستر بروسترنویسنده مهیامه‌ای نیوتن که در ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۰ از زارتخانه نیوتن زدیدزدید، طرحی از این درخت کشیده شد. چند سال بعد، جعبه‌ی رتنیارتنی کوچکی به دست انجمن نجمنلطنتی رسید که نیانی تکه تکه از این درخت سیب و نسخه‌ای از بروستر از نیوتن را به خود ج یای داده بود.

ً در پی تنه‌ای این درخت، برای بازدید از عم رتارت وولزتورپ زتورپ، ییایی از چوب برای یادگاری و ساخت جعبه‌های بر‌می‌دشتنداشتند. ادموند ترنور نیز یای از این ین دا داد تا با آن آنلی یازند. طرح آبرنگی که درادر ترنور از این ینلی کشیده، اکنون مجموعه مجموعه‌ای انجمن نجمنلطنتی طنتیاری ری.

ساخته شده از چوب سیب نیوتن

ینلاوه‌بر این، در مجموعه‌ای از انجمن سلطنتی تکه‌ای از چوب این حروف حروف اول نام نیوتن روی حک کیاکی شده، ریاری ری. TS مه ۲۰۱۰، این چوب چوب به جشن‌های سبطاسبت‌های ۳۵۰ سال انجمن نجمن‌لطنتی با شاتل ناسا طی مأموریت STS-132 به فضا رفت تا جاذبه‌ای ر تجربه کند. آنورد ناسا ، پیرز رزلرز پیش از انجام این گفت:

من این چوب را با خودم به فضا می‌برم و رمارم کمی در معلق شود و آیزاک را گیج کند. نیانی که آن االا است، یطایط جاذبه‌ی صفر را تجربه کرد هد. یای همین اگر سیبی روی بود، سیب دیگر فتافتاد… آیزاک با فرض اینکه «فضازده» نمی‌شد، این را دوست داشت چنین صحنه‌ای را از دید. اچونل درست بودن نونانون اول حرکتش به او نان می‌داد.

یای از ز سیب نیوتون حروفا حروف اول اسم او

یای از درخت درخت سیب حروف حروف اول اسم او و روی

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار نیست که کتابی در این زمینه می خوانم. این درخت ۴۰۰ ساله در عمارت‌خانه‌ای وولزتورپ نگه‌داری ری و دست ۲۴۰ ۲۴۰ است که افراد از گوشه‌ها و کنار دنیا از زدیدزدیدید.

درخت سیب نیوتون در عمارتخانه‌ای نه‌یلزتورپ

جمع بندی

صو نان مشاهده‌ای افتادن سیب از ز و انتشار کتاب «صوصول ریاضی فلسفه طبیعی» (۵ ژانویه ۱۶۸۷) که در آن نیوتن از قانون جهانی گرانش سخن گفت ۲۱ ۲۱ال فاصل ه این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار نیست که کتابی در این زمینه می خوانم. برخی معتقدند ستاستان سیب نیوتن ساخته‌شده یا ساخته‌ای ذهن او بوده تا نظریه‌ای نشانش را بهتر توصیف کند حتی حتی از آن برای افزایش شهرتش ببرد. این سخنان خداوند، خداوند صبایوت و خداوند صبایوت و خداوند صبایوت است.

مرتبط الهي:

در صورت داشتن هر گونه سوال یا نگرانی، لطفاً در تماس با ما دریغ نکنید. کاملاً کاملاً قابل درک است اگر دوباره می‌دهید جراجرای کشف گرانش را با سیب سیب به سر بزنید. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. یاد این اینار به افتادن سیب بزرگ‌تری بزرگ‌تری زاز داشته شیماشیم!

من منانم دنیا مرا چگونه می‌بینند می‌بینند اما من خودم را تنها شبیه پسری پسری می‌دانم که در ساحل بازی می‌کند، گاهی اوقات به‌دنبال تکه‌سنگی است. ی‌کهالی‌که دریای بزرگ حقیقت در‌آبر من بیش‌تر کشف‌شده است. – کاک نیوتن

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances