پنج پنجم ۵۹ ۵۹ ۵۹اژول ; ای تی جدید همجوشی یای توکامک JET – زومیت


در آزمایشهای قدیمی که با ET JET در هلهام، در آکسفورد آکسفورد نگ انگلستان انجام گرفته‌اند، پلاسمای بسیار تولیدی است که در یک رکورد بقه‌ابقه‌ داغه انرژی نرژیادل ۵۹ مگاژول آزاد کند. T دشده شده تقریباً با مقدار انرژی انرژی از انفجار ۱۴ وگرملوگرم TNT می‌کندبری بری.

ی هسته‌ای (همان واکنشی که در دل استارگان رخ می‌دهد) هسته‌های اتم‌ها را با هدف تشکیل هسته‌های سنگین‌تر با هم ادغام می‌کند. این یندایند ادغام در علم م فیزیک تحت نان همجوشی یا fusion داد د. نانان هسته‌ای برای مدت‌های طولانی به‌دنبال تولید انرژی از ز‌ همجوشی یای در کتورهاکتورهای روی زمین نداندند. همجوشیا هم هسته‌ای انرژی بسیارجو نسبت به سوخت‌های یلی تولید یدلید یدلید یدلید یدلید یدلید یدلید بهعنوان به عنوان مثال، بر اساس اظهارات بیان شده از سوی پروژه راکتور آزمایشی حرارتی هستهای کوچک بین المللی (ITER)، حجمی از اتمهای هیدروژن به اندازه یک آنها، در طی فرآیند همجوشی وجود دارد می تواند مقدار انرژی با سوزاندن 9 هزار تن زغال سنگ را صادر کند. .

مرتبط الهي:

JET، مسیر کمک همو به رار ساختن مسیر ITER طراحی حیاند. ITER ایجاد اولین نیروگاه همجوشی است. ITER در حال حاضر در جنوب نسامانه در دست ساخت است و قادر خواهد بود که انرژی داشته باشد به‌نشان ۱۰ برابر بیشتر از انرژی مصرف‌شده یا شروع در بتد ابتدایی پروژه را آزاد می‌سازد. اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

کا کاپاتونان مؤسسه‌ی فیزیک پلاسمای ماکس پلانک در رچینگارچینگ در نزدیکی مونیخلمان، به یگایگاه لایو یواینس گفته است:

طوال‌ها طول کشید این آزمایش‌ها را آماده کرد. و موفق شدیم پیش‌بینی‌ها و مدل‌های خود را بررسی کنیم. ITER است خبر خوبی در مسیر رسیدن به ییایی ITER است.

JET که در سال ۱۹۸۳ شروع به رار کرد، اکنون از ایزوتوپ‌های هیدروژن دوتریوم دوتریوم تریتیوم تریتیومان سوخت استفاده ده است. یکهالی‌که اتم هیدروژن یلی دارای ی نوترون نوترون در خود است، اتم دوتریوم رارای دو و و اتم تریتیوم دارای سه ست است. ET حال حاضر، JET تنها نیروگاه در جهان با قابلیت کار با سوخت دوتریوم-تریتیوم است. اما نباید فراموش کرد که ITER هم، ز ه‌اه‌اندازی زیامل از چنین بابلیتی بهره هداهد هد.

یاای نشان قبلی می‌دهد که از میان تمام سوخت‌های ممکن یای همجوشی هسته‌ای، ترکیب دوتریوم و تریتیوم نترینان‌ترین شکل و در کمترین یای ذوب می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که تنها همین دوتریوم دوتریوم-تریتیوم نداند انرژی کافی در یطایط واقعی برای دستیابی بشر به حجم زازاد بر نیاز الکتریسیته‌های را فراهم می‌کند.

،این‌حال، دوتریوم همجوشی-تریتیوم دیادی چالش نیز به هاه دارد. یای مثال، همجوشی همجوشی و تریتیوم نداند خطرناکی از نوترون‌های پرانرژی می‌کند که هر مام با سرعتی در حدود ۱۸۷ یونلیون کیلومتر بر ساعت ۱۷.۳ درصد سرعت حرکت می‌کند. این ذرات با چنین سرعتی نندانند در کمتر از ۸ ساعت به کره‌ی هاه ه. یلیل در این ینایش‌ها به محافظ‌های خاص نیاز خواهد داشت.

ITER ح حال ساخت در جنوب نسهانسه

ETای آزمایش‌های جدید، ترکیب کربن یلی در راکتور JET که بین بینال‌های ۲۰۰۹ ۲۰۱۱ا ۲۰۱۱ ایجاد شد، مخلوطی از بریلیم و تنگستن یگزینایگزین یگزین. این پوشش‌ها در ITER نیز هندهند هند را نصب می‌کنند. اتاپاتوهایی که مسئولیت‌سازی، هماهنگ‌سازی و آزمایش‌های کلیدی را انجام می‌دهند، در JET بر روی شتهشته است، توضیح می‌دهم که آیا این زی از نسبت کربن بخش می‌چسبد می‌چسبد. کاپاتو همچنین اشاره می کند:

نصب دیواره‌ای جدید نیاز به دقت و قبتاقبت بالایی دارید. ETای این منظور از یک بازوی رباتیک بزرگ کنترا کنترل از زاه دور، ET JET استفاده ده.

یکی دیگر از زالش‌های آزمایش‌های دوتریوم دوتریوم-تریتیوم مونامون رادیواکتیو، ست است. این یکاقیت را نمی پذیرد و از رو می یداید در نظر اشتاشت که زاز به کنترل های خاص وجود ردارد. ایتااین‌حال، پاپاتو یادآوری کرد که نیروگاه JET با وجود تمام چالش‌ها پیش‌تر در سال ۱۹۹۷ پس از مدیریت برآمده برآمده است.

الهه های مرتبط:

از ، ،نگرانکه دوتریوم دوتریوم بهوفور در آب موجود است ، اما تریتیوم ماده بسیار کمیابی می‌رودار ر. دوراناکنون، تریتیوم در دراکتورهای شکافت هسته‌ای یلید می‌شود البته باید در نظر داشته باشد که نیروگاه های همجوشی نسل آینده درادر خواهد بود که برای سوخت سوخت سوخت تریوم ساز تولید کند.

JET در سال ۱۹۹۷ با پلاسماهایی که ۲۲اژول انرژی نرژیلید ید، رکوردی نیانی برای میزان انرژی تولید شده با همجوشی هسته‌ای را به ثبت می‌رساند. یایش‌های بعدی پلاسماهایی یلید ید که نستانست بیش از دو برابر این مقدار انرژی را با استفاده از تنها 110 میکروگرم دووم تریتیوم-تریتیوم ید.

اپاتو مشخص می‌کند:

در مام ۹ مقایسه، یای تولید چنین انرژی گرمایی حدود ۱/۰۶ وگرملوگرم گاز طبیعی یا ۳/۹لوگرم وگرم سنگ یای نیاز خواهد داشت که از نظر ۱۰لیون برابر است. [سوخت همجوشی] است.

⁇ hah ژانوریک سیل میلادسی (دی ماه 1400)، دانشمندان تأشیسات مباشا در فیرنيالفرنيا فرش كريد كيش هيجشیا این رقم نان می‌داد که واکنش همجوشی هسته‌ای، انرژی انرژی در ساس با انرژی مصرف‌شده یای آن اینندایند تولید کرده است. تواپاتو در این راه گفت:

ار آن‌ها و بسیاری از گروه‌های دولتی و خصوصی نگرانگر یک یایل بزرگ و جهنیانی برای دستیابی به انرژی همجوشی است.

الاتاطیس‌های مسی به‌کاررفته در JET، لیل گرمای حاصل از ایش‌هایش‌ها فقط می‌توانست حدود ۵ نیهانی کار ر. به‌گفته‌ی پاپاتو:

EET بخواهم ساده بگویم، JET برای ارائه انرژی به‌مدت به‌مدت طراحی‌نشده بیشتر است.

اِرا برابر اظهار نظر نان، پروژه‌ی ITER از زاهای ابررسانای سرد برودتی که یای کارکرد نامحدود طراحی شده‌اند، بهره هداهد هد. پروژه های دوتریوم-تریتیوم ITER در سال ۲۰۳۵ آغاز خواهد شد. ET پاپاتو، آزمایش‌های بعدی ET ET ET ET ET ET ET توسعه‌ی توسعه‌ای در این کار هد هد هد هد ET. وی در یایان اشاره کرد که داده‌های ارزشمند و دیادی را از آزمایش خود به دست‌ها ثبت کرده است.

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances