نشانه های بالا بودن سطح استرولسترول در هاها کدامند مند

[ad_1]

سارشناس: وجود سترولسترول می نداند بیماری بیماری های شریان های محیطی اندام تحتانی باشد.

If you want to know more about “دیلی اکسپرس”، در نجمن انجمن نجمناردیولوژی آمریکا اعلام کرد که گرفتگیلات هنگاها هنگام راه رفتن می نداند به بالای کلسترول بد در.

میکهامیکه سطح کلسترول خون افزایش می‌یابد بر ندوناندون آشیل پاهای فرد تأثیر می‌گذارد که نمی‌تواند منجر به مشاهده آن شود. یاانه‌های بالا بودن سطح سطحسترول در هاها رندارتند از: احساس درد در هاها. میامی که بیماری پاها دچار انسداد می شوند، رار کافی خون غنی از کسیژن قسمت اندام م. در این یطایط فرد در پاها احساس سنگینی و می‌کند. اکثراد دا سطح سطح لسترول بالا از احساس سوزش در اندام تحتانی دارند راندارند.

گرفتگی دریافت تا. گرفتگی شدید پا هنگام خواب یکی دیگر از زلائم رایج به بالای کلسترول است ست تن بدن اندام تحتانی آسیب نداند. سپ سپا اسپاسم بیشتر در شنهاشنه یا انگشتان پا احساس س. این وضعیت در و و مام خواب بدتر می‌شود.

تغییر رنگ پوست و خناخن. اهش جریان خون همچنین نداند ناخن‌های پا و ر تغییرا تغییر رنگ می‌دهد که سلول‌ها به یلیل جریان خون از مواد مغذی را کاهش می‌دهند و می‌کنند.

سردی پاها. سطح یالای کلسترول می‌تواند باعث شود فرد فرد درام طول سال حتی در تل تابستان در پاها احساس سردی داشته باشد.

برای ارتباط با نه نهالانه نیم یونلیون نفر نفر، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. کلسترول ماده روغنی و مومانند است فقط در دراهای حیوانی وجود ردارد. ناهان تحت هیچ یطیایطی نمی‌توانند نندلسترول را بسازند.

انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند افراد ۲۰ ساله یا بالاتر از سطح کلسترول خود حدا هر رار تا ۶ یک رار بررسی کنید. بیشتر ردارد کلسترول بالا یک مشکل “بی صدا” است که به هیچ وجه هیچ یمیلائمی در آن پید پیدا نمی‌کند.

مصرف بیش از حد مواد غذایی حاوی کلسترول، یای اشباع شده و یای ترانس خطر افزایش به کلسترول بالا را یش. سبکایر عوامل سبک نیز نیز نندانند در افزایش کلسترول نقش شتهاشته باشند که این نامل شامل عدم تحرک و رار کشیدن است، همچنین بر حتم احتمالی به سترولسترول بال.

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

پاربرگ سایت

تماس با ما