مارمولک چگونه دم شدنی‌اشدنی‌اش را به نگ هاه می‌دارد رد متصل کند. –


مام انتخاب بین زندگی و اندام، بسیاری از حیوانات با رضایت اندام خود را قربانی نی. ییانایی انداختن ختنیده‌ها «خودبُری» «قطع عضو ارادی» می‌امیده شود. وقتی در موقعیتی که می‌گیرند، خود را رها می‌کنند ، چنگالهای خود را می‌اندازند و جوندگان کوچکی از پوست روی می‌ریزند. از لیسه‌های دریایی سر خود را از بدن می‌سازند تا از بدن خود به انگل خود می‌شوند.

اما مارمولک‌ها ممکن است از قطع عضو ارادی بیشتر از همه ساخته شده ساخته شود. برا برای فرار از شکارچیان ن دم خودشون که هنوز حوصله خوردن نیست، بدن می‌کنن. این رفتار شکارچی را گیج می‌کند و نیانی مهیا می‌کند ما مارمولک فرار ر.

ی‌کهالی‌که از دست دنادن دم معایبی دارد (دم برای حرکت، تحت‌تأثیر رار دادن جفت، ذخیره ذخیره مفید است)، از این که نورانور بخورد. ریاری از زارملک‌ها حتی نندانند دم از دست رفته خود را ترمیم کنند.

نانشمندان این ینار ضدشکارچی را به دقت در مورد عهالعه قرار داده‌اند، اما ساختارهایی که این پدیده می‌شوند می‌شوند شن ساخته نشده‌اند. اگر مارمولکی دم خود را در یک لحظه جدا کند، در ییایی که باعث ایجاد خطر زندگی می شود

الهه های مرتبط:

سونگ آک سونگمهندس نیکانیک در پردیس ابوظبی بوظبیانشگاه نیویورک، این پدیده «پارادوکس دم» می‌خواند: دم یداید به‌طور هم‌زمان نل و درعین‌حال می‌تواند جدا شود. گفت گفت: «مارمولک باید برای زنده ندانند، دم خود را به سرعت کند کند. اما درعین‌حال، نمی‌تواند دم خود خیا را خیلی راحت بدهد.»

آخریناً دکتر سونگ و وارانش با بررسی چند دم تازه جدا شده حل این رارادوکس دوکس. به‌گفته‌ی دکتر سونگ پردیس ابوظبی بوظبیانشگاه نیویورک پر از زارمولک‌های گِکو است. این اولین بار است که این کتاب را می خوانم و اولین بار نیست که این کتاب را می خوانم.

دم رموارمولک از زای از زاتی تشکیل شده است که یک ردیف نندانند دوشاخه خه پریز می‌شوند می‌شوند. بسته به این موضوع که مارمولک به نیانی کردن چه رار از دم خود زاز دارد، دم نمی دهند در امتداد هر یک از این نقاط که «صفحات شکست» نامیده می‌شوند، می‌شوند.

بین هر قطعه، نه‌هانه‌ها هشت هشت دسته مخروطی‌شکل از آن‌ها که به شکل دریره قرار گرفته‌اند. هر یک از این ینانه‌ها نیز با انبوهی از زا یا ریزستون‌هایی پوشیده شده‌اند که شبیه رچ‌هارچ‌های کوچک کوچک هستند.

زارمولک‌ها از پردیس ابوظبی دانشگاه نیویورک گرفته شده‌اند در ایشگاه مطالعه قرار ر.

نان در آزمایشگاه دم مارمولک‌ها را با انگشتان خود کشیدند و آن‌ها را وادار به انجام عمل قطع کردند. زا از این فرایند با استفاده از پرسرعت فیلمبرداری كردند (مارمولك‌ها به‌زودی به یلی كه از آنجا پیدا شدند، نهانده شدند). نانشمندان سپس دم‌های در‌ حال پیچ‌وتاب خوردن قرص‌ها را زیر میکروسکوپ الکترونی قرار دادند.

در مغز میکروسکوپی، نان می‌بینید که در هرل هر شکستی که دمدم از بدن شده بود یای قارچ‌مانند فراوانی می‌شد و هر هکلاهک قارچ پر از منا فذا ر.

نان از کشف این موضوع یا شگفت‌زده شدند که این بخش‌هایی که در امتداد صفحات هم‌کار شکسته می‌شوند، به‌نظر می‌رسند که متراکم‌های ریزستون‌ها روی هر قطعه قطعه‌ای از قطعات زا با هم شکسته می‌شوند. این امر می‌شد می‌شد دم رموارمولک مانند مجموعه‌های شکننده‌ای از قطعاتی که با هم ضعیف شوند.

اگر می خواهید با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است آشنا شوید. گفت: داخل نمی شوم.

یکهالی‌که این ریزساختارها می‌توانند تحمل کنند، شکستن شکستن شیاشی از پیچش آسیب‌پذیر هستند. طبق سباسات پژوهشگران، احتمال شکستگی بر اثر 17 برابر بیشتر از نان کشیده‌شده بود. در فیلم‌های با حرکت آهسته آهسته دیده می‌شود که خود را می‌پیچاندند تا آن را در دو صفحه شکست دو قسمت جدا کنند.

طاط اتصال دوشاخه و پریز یا صفحات شکسته، هر قطعه ز ز ز زارمولک (یکی از آن‌ها درون یرهای نشان داده شده است) نقاط ضعیفی هستند در برابر شکستگی‌های ناگه‌نی. رموارمولک‌هایی که دم خود را می‌اندازند، می‌توانند پیچیده‌ای از ویژگی‌های میکروسکوپی حاکی از آن‌ها باشند که به دم آن‌ها کمک می‌کند در نان تکان‌ها و ت.

زات م مارمولک / دم مارمولک قطعات

هر قطعه در امتداد دم مارمولک دارای هشت دسته مخروطی‌شکل از هیچ‌هاهیچه‌ها (سمت چپ) است که نندانند دوشاخه‌ای برای عم می‌کنند. .ای زبانه، یای از ریزستونهای قارچ‌مانند را ر که پر از زای ریز است (راست).

نان همچنین متوجه فرورفتگی‌های بسیار سطحی در دراره‌های داخلی سوکت شدند که نندانند انگشتانی که میامی خاک رس را فشار داد، توسط ریزستون‌های زبانه برجای مانده است. این امر باعث تعجب شد: پژوهشگران انتظار دارند که ریزستون‌ها به‌طورکامل در قفس‌بند شوند. اما ریزستون‌ها هیچ‌گونه اتصال اضافه‌ای فراهم می‌کند که دم را به بدن بدنارمولک کل کند.

آن با مشکوک به این ین که ریزستونها باید نقش دیگری را داشته باشند، ستفا از پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان (ماده لاستیکی گوشت‌مانند)، یا از دم مارمولک را آنا آنا آنا آنا استفاده می‌کنند. این رار به پژوهشگران اجازه داد تا نیروهایی را که حین قطع نقش راندارند، بررسی کنند. دریاهایی که شکاف‌های میان ریزستون‌ها، همراه با گودی‌های کوچک‌تر روی سطح ریزستون‌ها، سرعت و انتشار شکستگی اولیه را می‌کند می‌کند.

زاختار li م م رموارمولک / lizard tail

یای متصل ماندن قطعات ت به یکپارچه،انه‌ها در یای مربوطه قرار می‌گیرند (مانند فرورفتگی سایه‌وار در بالای تصویر چپ چپ). یاره‌های داخلی سوکت‌ها (نمایشی نزدیک که سمت راست نشان داده شده است) نسبتاً صاف و رارای فرورفتگی‌های سطحی در ریزستون‌ها ریزستون‌های یارچی‌شکل هستند. این ساختارها نشان می‌دهد ریزستون‌ها با دیواره‌های سوکت در هم نمی‌شوند، برابر این در گرفتن نهانه نقشی رنگارندند.

او گفت: ارتدیگر، شروع به راه می‌توانم در مسیرش حرکت کنم».

هر فرورفتگی و رار کمک می‌کند: میزان چسبندگی ریزستون‌های دارای منافذ کوچک نسبت‌به نه‌هانه‌های صاف بدون ریزتون، ۱۵ابر و نسبت‌به یای بدون منافذ ریز، اندکی بیشتر.

به گفته ای انینگسو تاتاکمهندس شیمی در مؤسسه وریاوری کان‌پور هند، نیکانیک دم دم این مارمولک‌ها، ریزساختارهای چسبنده‌ای را یادآوری می‌کند که روی انگشتان چسبناک گکوها و غهاغه‌های دیده می‌شود. گفت: داخل نمی شوم. وی افزود: پاهای این ینانوران با میلیاردها موی ریز پوشیده پوشیده شده است که نان از کلاهکهای قارچ‌مانندی تشکیل شده است.

نا بر ورنداورند که ایندیاندی را درک کند که به مارمولک‌ها اجازه می‌دهد دما دم را دور زندازند زند و کاربردهایی را در زمینه‌ی اتصال اندام‌های مصنوعی، پیوند پوست یا م‌ها.

این حال، دکتر سونگ بیشتر نوزدهان‌زده است که در این مطلب می‌فهمد که چگونه از شکارچیان فرار می‌کند. او گفت: «این پروژه پروژه از ویاوی وی. «فقطا فقط می‌خواستیم بدانیم که، چگونه ارمولک‌های اطراف فا با این سرعت خود را می‌گیرند.

نتایج این مطالعه در مجله Science منتشر شده است.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم