شبکه کتابخانههای کشور

دانشکده هنرمرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند) کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجندمرکز آموزشی درمانی ولی عصر (عج)(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند) کتابخانه مرکز آموزشی درمانی ولی عصر (عج)(دانشگاه (خبر فوری) علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند)دانشگاه پیام نور. گروه فلسفهدانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه تاریخدانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشکده اقتصاد کتابخانه دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده پیراپزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز. دانشکده پیراپزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد. رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی ظهار داشت: ۴۰۰ دانشجومعلم از محل ردیف ۴۰ هزار استخدامی از طریق کنکور سراسری برای این مرکز آموزش عالی منظور شده و ۳۰۰ نفر هم از طریق ماده ۲۸ دانش آموختگان دیگر مراکز دانشگاهی، مشروط به گذراندن یک دوره آموزشی یکساله در زمینه دروس مهارتی، به این دانشگاه اختصاص یافته است. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداختهای مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتیکه مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورند.

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بوشهر

وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوقها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد. 1- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشاف، تولید و بهرهبرداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز بهویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بهعمل آورد. ماده 20- بهمنظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند. 3- در جهت اجرائیشدن سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایهگذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن بهویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.

آموزشکده فنی و حرفه‌ای ولیعصر

2- کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلانشهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانهها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانهها قرار میگیرد. عمده فعالیت آموزشی این دانشگاه در حال حاضر در سطح کاردانی است و هدف، تربیت کاردان (تکنسین) است. پردیس باغ ملیمرکز آموزشی درمانی فیروز آبادی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فیروز آبادی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران)بیمارستان شهدای تجریش (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) کتابخانه بیمارستان شهدای تجریش (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی)دانشگاه پیام نور. دانشکده بهداشت کتابخانه دانشکده بهداشتمرکز آموزشی درمانی خاتم الانبیاء (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان) کتابخانه مرکز آموزشی درمانی خاتم الانبیاء (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدامرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی روانپزشکی بهاران (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان) کتابخانه مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی روانپزشکی بهاران (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدانشگاه پیام نور.

دانشکده فنی و حرفه‌ای انقلاب اسلامی

دانشکده پزشکی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مرکز تایباددانشکده علوم پزشکی تربت جام کتابخانه مرکزیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه کتابخانه مرکزیدانشگاه پیام نور. مرکز بجنورددانشگاه بیرجند کتابخانه مرکزیدانشگاه بیرجند. دانشکده پزشکی کتابخانه دکتر مجید شهریاریدانشکده بهداشت دامغان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان) کتابخانه دانشکده بهداشت دامغان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان)دانشگاه دامغان کتابخانه مرکزیدانشگاه پیام نور. دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران. دانشکده پزشکی (کتابخادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز. دانشکده دندانپزشکیدانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده الهیات کتابخانه دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده طب ایرانیدانشگاه شاهد. گروه طب سنتیدانشگاه شاهد. دانشکده طب ایرانی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز شاهروددانشکده صنعت و معدن خاش (دانشگاه سیستان و بلوچستان) کتابخانه دانشکده صنعت و معدن خاش (دانشگاه سیستان و بلوچستان)بیمارستان امیرالمومنین (ع)(دانشگاه علوم پزشکی زابل) کتابخانه بیمارستان امیرالمومنین (ع)(دانشگاه علوم پزشکی زابل)دانشگاه علوم پزشکی زابل. مرکز دامغاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان کتابخانه مرکزیمرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع)(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان) کتابخانه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع)(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم