سطح یینایین طبیعی طبیعی کسیژن چه باید بدانیم & زومیت

[ad_1]

اسطح کسی ژن مقدار کمی است که در خون در ست است. سلول‌های قرمز قرمز بیشتر برای حمل می‌کنند و آن زا از ریه‌ها جمع می‌کنند و بهم قسمت‌های بدن نندانند.

بدن سطح خون را به‌شدت کنترل می‌کند که آن را در محدوده صیاصی نگه می‌دارد تا نگهدارنده کافی برای زهازهای تمام سلول‌ها وجود داشته باشد. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید.

سطح و سطح یینایین طبیعی کسیژن

Mm سالم خون از 75000 صدمتر (mm Hg) متغیر است. گانی که نتایج آزمایش گاز خون نیانی (ABG) سطح کمتری از می‌ترلی‌متر جیوه نشا نشان می‌دهد، معهامعه پزشکی آن را در نظر پایین می‌آورد. کارهای زیادی وجود دارد که می توان برای کمک به شما و عزیزانتان انجام داد.

سطح خونی رار کم در یسه‌ایسه‌ با سطح متوسطفرد مام می‌تواند وضعیتی را به ما نشان دهد هیپوکسمیا یا هیپوکسمی (کاهش خون خون) شد. این وضعیت ایجاد می‌شود که بدن بدن را به مام ملول‌ها، فت‌هفت‌ها و ارگان‌های خود رار مشکل بخورد.

اشباع می شود

اشباع موجود کسیژن درصد ادرصد موجود فرد فرد اشاره دارد. نان پزشکی خاص از زاهی به نام پالس اکسیمتر کسیمترای یایش سریع نظا نظارت مستمر استفاده ده. این هاه می‌شود، انگشت نگشتا لاله گوش شود.

استحاضه ای که سالم در نظر نظر گرفته شده است، از درصد صد درصد است. اگر یک فرد فردی کمتر از آن کمتر باشد،،، ممکن است این موضوع مرتبط باشد.

سطح چگونه چگونه اندازه گیری می شود می شود

ABG کارآمدترین روشارآمدترین بر یای نظارت سطح سطح خون است ست. این آزمایش شامل گرفتن نمونه خون از ز یک معمو ًلاً قسمت دست است. این رویه رار دقیق است اما می‌تواند کمی دردناک کاشد.

ABG یک آزمایش‌های گا در رستارستان انجام داد. بهتر است بدانید در نهانه خود را با استفاده از پالس اکسیمتر کسیمتر سطح آنها را مشخص می کنند.

سالس اکسیمتر چگونه کار کنم؟

هرکسی مترالس‌اکسیمتر از دو حسگر (یا پروب) و نمایشگر یشگرل شده است. پروب روی انگشت قرار و و نان خون درون انگشت را تشخیص می‌دهد. این جریان به شکل موجالسی روی نمایشگر نشان داده است.

پال سیالسی نم نمایشگر یشگرالس اکسیمتر / موج پالس

موج پالسی باید وجود داشته باشد تا نشان دهد که نبض تشخیص داده شده است. Sp این شکل، نبض بیم رار ۷۲ ضربه دقیقه دقیقه ست ست درصد Sp اشباع طبع (SpO2) برابر درصد درصد است. این نمایشگر ضربان نبض را به‌عنوان ضربان نلب توصیف.

تصویر زیر را ببینید. به نور قرمز که از یک پروب پروب ، دقت. این قرمز قرمز یای چیست

سالس اکسیمتر / پالس اکسیمتر

LEDامی پروب‌های پالس اکسیمتر (انگشت یا گوش) دارای دیودهای نورگسیل (LED) هستند که دو نوع نور را به فتافت می‌تابانند. حسگر سمت دیگر بافت نوری را که از بافت ساخته است، می‌گیرد. اکسیمتر میتواند تعیین کند که مام نور از سوی هموگلوبینی است ست که در خوناندار (شریانی) وجود ردارد و سپس نداند درصد اشباع اکسیژن خون نیانی را در کند کند کند.

پاسخ دهید سلس اكسيمتر ميزن نريرا رضا توكته، نيد اندزاهري ميكند و به ما ميگويد كه خون حيححي چيع مقيع اكسیگن نميت. سال اکسیمتر دو ر بها به نوک انگشت لا لاله گوش قرمز گوشاباند: یک نور و یک نور دونادون دون. خونی خونی ویوی زیادی است، نور مادون بیشتر جذب می‌کند و اجازه می‌دهد تا نور از عبور عبور کند. خون بدون کسیژن قرمز قرمز می‌کند و اجازه می‌دهد نور نور دونادون بیشتر از عبور عبور کند. اگر ولولهای خونی کسی که آبیژنا نیست، به نظر هندهند.

سالس اکسیمتر / پالس اکسیمتر

AG یشایش پالس اکسیمتر کسیمتر به یشایش ABG، آسان‌تر سریع‌تر است کمتری کمتریارد، اندازه‌ی ABG درد دقیق نیست. چندین یا چند نفری نندانند روی رویایج اثر بگذارند، از جمله:

 • انگشت بودن
 • نور چراغهای ی
 • تیره پوست تیره
 • لاک ناخن
 • ضعیف بودن جریان خونی خونی به اندام‌ها می‌رود

علائم سطح پایین کسیژن

یین یینایین خون می‌تواند نتیجه‌ای به گردش خون و املائم زیر شود:

 • نفس نفس
 • سردرد
 • ریاری
 • سرگیجه
 • سریع سریع
 • سینه قفسه سینه
 • گیجی
 • رار با الا
 • هم هماهنگی
 • اختلالات تایی
 • سرخوشی سرخوشی
 • نان نلب ب

کنترل کاهش کسیژن

اصطلاح پزشکی برای خون خونین هیپومی است. ممکن است به بهلایل زیر رخ دهد:

 • نبود کسیژنافی در هوا
 • نیاکانی ریه‌ها در انجام مل دم و ارسال غذا به مام ملول‌ها و فت‌هفت‌ها.
 • نیاتوانی جریان خون برای گردش در ریه‌ها، جمع‌آوری و انتقال آن سر سراسر سر

یطیایطی که می‌تواند باعث هیپوکسمی شود

یطایط پزشکی و وای وجود دارد می‌تواند به کاهش خون بینجامد، از جمله:

 • آسم
 • یاری‌های یلبی، از ز‌له ه درزادرزادی بیماری
 • ارتفاع بالا
 • کمخونی
 • ۱۹ ۱۹
 • ریاری انسدادی مزمن C (COPD)
 • بیماریهای بینابینی بینی
 • آمفیزم
 • DS دیسترس دادی (ARDS)
 • ریهات الریه
 • انسداد شریان ن
 • فیبروز ریه ، زخم یا جراحت حت
 • وجود وجودا یا گاز در قفسه قفسه سینه باعث روی فتافتادگی ریه‌ها می‌شود.
 • یعنى وجودایع در ریه‌ها
 • آپنه باب که شامل وقفه‌های تنفسی در خواب است
 • برخی از برخی از برخی از معتادان و .ا

هشاهش کسیژن: چه زمانی باید با پزشک ساس گرفت

افراد در صورت شریعط زیر ب با پزشک ساس باید:

 • اگر رار تنگی نفس نفس و گهگاهانی نی
 • اگر حین درگیر تنگی نفس می شوند
 • شتناتن نفس نفس نفس شدیدی در نان ورزش یا فعالیت بدنی تشید تشدید
 • اگر گر گهاگهانی با تنگی نفس حسا احساس خفگی رار ر
 • در ارتفاع بالا باشند و دچار تنگی نفس شدید هاه با سرفه، نان سریع قلب و احتباس مایع یع

واهکارها و درمانهای افزایش کسیژن

یای درمانی برای فیلتر پایین خون خون مامل کمکی است. Otan می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در مطب انجام دهند یا نندانند از استفاده‌ت‌درمانی خانگی (HO) را به بیمار توصیه یا تجویز کنند.

الهه های مرتبط:

OTah‌های متنوعی برای تحویل و رتارت HOT موجود است، اما برخی از نسخه‌های آن را دارند.

افراد می‌تونند سبک زندگی ر برا برای کاهش سطوح ینائیین بدن کسیژن بهبود متیلامتی عمومی و کیفیت زندگی اصلاح ح. تیاتی که احتمالاً مفید هداهد بود، رت‌ارتاند از:

 • سیگ سیگار
 • از دود دست دوم جلوگیری شود
 • خوردن رژیم یی مغذی که وی می تواند حاوی میوه، غلات کامل، بدون و سبزیجات ا ست
 • منظم

زانداز

ایط بسیار می‌تواند باعث کاهش سطح بدن انسان شود. این شرایط را کاهش می‌دهد یا سطح بهبود می‌بخشد. اُپاد مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند COPD و ریه که مبتلا به کووید ۱۹نداند، ممکن است به سطح استاندارد سطح خون نیاز داشته باشد. فردی که خون پایینی دارد، می‌تواند تغییر کند در سبک خود ایجاد کند و ًلاً رژیم غذایی و عادات ورزش خود را بهبود بخشد. اینارد به همراه‌درمانی می‌تواند فرد فرد کند سطح اشباع را افزایش دهد.

خلاصه

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. فرد نداند با استفاده از پالس اکسیمتر سطح کسیژن خود ندا اندازه گیری زه‌گیری. روی هاه پالس اکسیمتر ، نان سطح کمتر از درصد را پایین در نظر میگیرند.

یطط متعددی از جمله‌های آسم، کم‌خونی کم‌خونی و نندانند باعث کاهش ۱۹ خون‌سازی می‌شود. نان این وضعیت شامل رفع علت‌های می‌شود، اما پزشکان ممکن است گاهی اوقات اصلاح کنند یا سبک زندگی را نیز انجام دهند.

[ad_2]

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

پاربرگ سایت

تماس با ما