زیازی سکه پارسیان در بازار رلاانواع سکه پارسیان

قیمت ۶ بهمن ۹۹ ۹۹

قیمت ۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴۰۰

قیمت قیمت

نان رشد (درصد)

سوت سوت

۱۳۸ ۱۳۸ار ۵۰۰۵۰۰ نان

۱۵۲ هزار تومان

۱۳ هزار و ۵۰۰۵۰۰ نان افزایش

۷.۷

سوت سوت

۲۷۲ ۲۷۲ار ۵۰۰۵۰۰ نان

۲۹۹ هزار تومان

۲۶ هزار و ۵۰۰۵۰۰ نان افزایش

۷.۷

سوت سوت

۴۰۷ هزار تومان

۴۴۹ هزار تومان

۴۲ هزار تومان افزایش

۳.۳

سوت سوت

۵۴۱ هزار تومان

۵۹۶ هزار تومان

۵۵ هزار تومان افزایش

۱.۱

سوت سوت

۶۷۵ هزار تومان

۷۴۳ هزار تومان

۶۸ هزار تومان افزایش

۱۰

سوت سوت

۸۰۹ ۸۰۹ار ۵۰۰۵۰۰ نان

۸۹۰ هزار تومان

۸۰ هزار ۵۰۰۵۰۰ نان افزایش

9.9

سوت سوت

۹۴۳ ۹۴۳ار ۵۰۰۵۰۰ نان

یک یونلیون و و ۳۷ رار ران

۹۳ ۹۳ار ۵۰۰۵۰۰ نان

9.9

سوت سوت

یک یونلیون و هزار و و نان

ک یونلیون و و ۱۸۶ رار ران

۱۰۹ هزار تومان افزایش

۱.۱

سوت سوت

یک یونلیون و هزار و و نان

یک یونلیون و و ۳۳۳ رار ران

۱۲۲ هزار تومان افزایش

۱۰

گرم

یک یونلیون و و ۳۴۶ رار ران

یک یونلیون و و ۴۸۰ رار ران

۱۳۴ هزار تومان افزایش

9.9

۱.۱ گرم

یک یونلیون و و ۴۸۰ رار ران

یک یونلیون و و ۶۲۷ رار ران

۱۴۷ هزار تومان افزایش

9.9

2.2 گرم

یک یونلیون و ۶۱۴ رار ران

یک یونلیون و و ۷۷۹ رار ران

۱۶۵ هزار تومان افزایش

2.2

۳.۳ گرم

یک یونلیون و هزار ۵۰۰۵۰۰

یک یونلیون و و ۹۲۶ رار تومان

۱۷۷ هزار و ۵۰۰۵۰۰ نان افزایش

۱.۱

۴.۴ گرم

یک یونلیون و هزار و و نان

دو یونلیون و و ۷۳ رار ران

۱۹۰ هزار و ۵۰۰۵۰۰ نان افزایش

۱.۱

5.5 گرم

دو یونلیون و هزار و و نان

دو یونلیون و و ۲۲۰ رار ران

۲۰۳ هزار ۵۰۰۵۰۰ نان افزایش

۱۰

۶.۶ گرم

دو یونلیون و هزار و و نان

دو یونلیون و و ۳۶۷ رار ران

۲۱۶ هزار و ۵۰۰۵۰۰ نان افزایش

۱۰

۷.۷ گرم

دو یونلیون و و ۲۸۵ رار ران

دو یونلیون و و ۵۱۴ رار ران

۲۲۹ هزار تومان افزایش

۱۰

8.8 گرم

دو یونلیون و و ۴۱۹ رار ران

دو یونلیون و و ۶۶۱ رار ران

۲۴۲ هزار تومان افزایش

۱۰

۹.۹ گرم

دو یونلیون و و ۵۵۳ رار ران

دو یونلیون و و ۸۰۸ رار ران

۲۵۵ هزار تومان افزایش

5.5

گرم

دو یونلیون و هزار و و نان

دو یونلیون و و ۹۵۵ رار ران

۲۶۸ هزار تومان افزایش

درصد درصد

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم