درخواست Filter Rub ، Rubika ، Top و Snaptrip توسط آژانس ملی هوانوردی & Zomit

[ad_1]

تاریخ گذشته (مهر مهر) برای بهتر خوخو رهبر همه نوت بوک مواظب باش زنده فرودگاه، ا ، شرکت و سازمان های هواپیمایی الگوها هواپیمایی با اشاره برای تاخیر انداختن ۴ شرکت غیر مجاز در برای فروش بلیط پروازیای چهل گفتن آره، تعداد کمی دلال برای فروش بلیط توسط دستگاهیای مواظب باش دستگیر شد شده استاندبه این خبر که در اخبار رسارس اعلام کرد شده است آره، در ادامه دارد توسط خوخو اعلام شد آره کاربردیای «شما، نگاه کردن ، رترارتر ۷۲۴» مجوز برای فروش بلیط هواپیما وجود نداردبه آی تی در این زمینه برای رسارس می گوید:

چندین بار برای مردم گزارش کاملام توسط اراده بلیط اینترنت توسط جایییای وجود ندارد مجوز و دیگر می تواند به کار رود تکذیب کرد انجام دهید همیشه مهم کاملما هستیم مردم برای صورت سر راست و وجود ندارد دسترسی فرد معمولی اراده بلیط انجام دهید دادنبه

برای گفتن آی تی در جایی سازمان هواپیمایی کشور، این آنهاخدمات به عبارت دیگر، آنها جدید زندگي كردن داشته باش که محتوا همه دفتر و جایییای آره مجوز برای فروش بلیط هواپیما درج کنید شده است آرهبه

خوخو در ادامه دارد با توجه داشته باشید برای مردم گفتن آره:

مردم گزارش باید باشد که برای عنوان مثلا کاربرد «شما» یا کاربرد «اسنپ» مجوز برای فروش بلیط هواپیما وجود ندارد چندین بار برای ایندومین موسنرم افزار اعلام کرد شده است که آره اندیشه ها برای فروش بلیط هواپیما آره باید باشد باید باشد توسط سازمان هواپیمایی کشور مجوز ببرید که متاسفانه این کار کنید انجام دهید خیراند یا کاربرد و جایی (درست724) مجوز توسط سازمان هواپیمایی کشور نه ، ولی برای عنوان بر فرازوجوگر بلیط هواپیما مکررا آره، در سلام که مجوز برای فروش نهبه

برای دنبال کردن رهایی این خبر همچنین تاریخ گذشته (۶ مهر) اسنپپیاده روی در پاسخآه تو برای رسارس اعلام کرد کامل که کاربردیای اسنپ و شما مستقل فروشنده بلیط هواپیما نیست و تنها برای عنوان هاه راو تغییر مسافران برای اسنپپیاده روی یک کار میحذف کردن و نیاز دارد برای اخذ شده مجوز جدایش، جدایی راو برای فروش بلیط هواپیما وجود نداردبه

اسنپ پیاده روی در این بیانیه مهم کامل که این کاربرد با داشتن مالک شرکت خدمات زیارت و دور و بر از هوا و سفر کردن «دلیجان پرواز» در اینسال ها با مجوز بیانیه یک هزار در اکنون فعالیت انجام دهید که کاربردیای در باره همچنین توسط هم این مجوز انجام دهید برای برای فروش بلیط هواپیما میحذف کردنبه

در ادامه دارد این بیانیه بیا آره که:

اسنپ پیاده روی در بعد این مجوز آثار و مالک ۱۰۰ درصد یکی دفترپرواز، درخواست کنید خودت راو اخذ شده مجوز مستقل شرکت «رای جهان داستان گستر» در سازمان هواپیمایی کشور نوشتن کامل و روند طبق قانون آی تی در اکنون آره، در اکنون اکنون قرارداد اوسولی با اخذ شده این مجوز اعلام شد شده است و در مرحله انجام شده اطلاعات قرار گذاشتن داشته باش ، این قرارداد اوسولی انجام دادن زمان زمان ویژه تصمیم گیری شده است توسط ساب سازمان هواپیمایی کشور می تواند به کار رود آرهبه

اکنون برای ایده ها میرسیدن اسکریپتآه تو که در شبکهیای روابط دست ها برای دست ها میانجام دهید و در آی تی سازمان هواپیمایی کشور توسط عدالت فرهنگ و اخبار و پلیس درخواست کنید مسدود کردن شما، روبیکا ، کایس و اسنپ پیاده روی اطلاعات در ادامه دارد چالش ها و مسائلیای سازمان هواپیمایی کشور مطابق با اخبار رسارس انجام دهید که در آی تی خبر توسط تشخیص چند تا دلال بلیط پرواز چهل اطلاعات آره و مقداری کاربردیای برای فروش بلیط وجود ندارد مجوز آثار معرفی کامل آرهبه

درخواست فیلترهای Snaptrip ، ارتقاء و ... از سازمان هواپیمایی کشوری

در اسکریپتآه تو که سازمان هواپیمایی کشور برای عدالت فرهنگ اخبار و پلیس اعلام شد شده است امضا کردن میدادن که این سازمان در جلو توسط این هم درخواست کنید لیم این کاربرد اطلاعات ولی انجام شده برای انجام شده برای او التماس می کند خیر آرهبه اکنون این سازمان در اسکریپتآه تو برای تاریخ تاریخ گذشته (۶ مهر) با معرفی ۴ کاربرد شما، روبیکا ، کایس و اسنپ پیاده روی می خواهم آره این سکو برای دلیل برای فروش دیگر مجاز بلیط هواپیما مسدود کردن باید باشدبه

این بار اول بار نیست که کاربردیای برای فروش بلیط یا سفر کردن تهدیدها برای لیم میباید باشدبه شهریور ماه سال ها ۱۳۹۷ نوشتن شرکتیای سفر کردن و برای فروش برخط بلیط باز کن هم برای راضی نیست سازمان هواپیمایی کشور لیم زندهبه یکسان زمان آره که برای دلیل این لیم او داردآه تو، وزارت اتصالات دولت یازده و در سر آی تی سازمان فن آوری اطلاعات برای اندیشه ها در برابر توسط لیم اخذ شده.ارها توسط هم مدرسه هنوز هم همینطور و دستگاه رئيس جمهور شدبه در این زمینه گروه کاری حمل دشوار اخذ شدهیارهای مجازی ایجاد کردن شد که مطابق با یکی و نشت درخواست کنید دولت راو در برابر توسط لیم برای شروعشما، ا ، مسدود کنید لطفا اولین برای تغییر مکان مطرح شد انجام دهید در استفاده شده داوری برای این گروه کاری بیلوس و دشوار شروع کنید با دستگاه استفاده از در گروه کاری حمل انجام دهیدبه مطابق با گفتن امیر نیب – رهبر گذشته سازمان فن آوری اطلاعات ، برای کمک این گروه کاری، لیم شرکتیای برای شروعآپی برای درخواست کنید مدرسه هنوز هم همینطور برای تلاش كاهش دادن دیدنبه با اينكه این گروه کاری با راضی نیست جواد جاودانگی برای نان عدالت آثار برای دلیل چالش ها و مسائل در ایجاد کردن نمونه ها چند تا ماه در جلو کارش باطل شدبه

در اکنوناکنون هاوجایی که توسط کاربردسلام که سازمان هواپیمایی درخواست کنید مسدود کردن آی تی اطلاعات اکنون برای بیانیه ایده ها در این زمینه نیست و در گفتوگو با زومیت اعلام کرد کاملاند که برای طولانی نیست بیانیهآه تو آثار در این زمینه اعلام کرد آنها به آن نیاز دارند کردبه

به روز شده در 7 اکتبر ساعت 19:10

روابط عمومی روبیکا در تماس با زومیت گفت که بیش از یک سال است که بطور فعال بلیط هواپیما نمی فروشند.

[ad_2]

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

پاربرگ سایت

تماس با ما