حتی ره‌هاره‌های در حال مرگ می‌توانند ننداز تولد سیاره‌های جدید شنداشند – زومیت


وقتی ره‌هاره‌های جوان ابراکم هیدروژن مولکولی می‌آیند، دیسکی از مواد باقیمانده به مام دیسک پیش‌سیاره‌های آن‌ها را احاطه طه می‌کند. زاره‌ها از این متو دیسکلد د. پرستار،اره‌شناسان این محیط‌ها را دقیق‌دقیق و نوزادان را زیر زیر می‌دانند. اما تنها ستاره‌های جوان ن که دیسکی از زاد خام را در اطراف خود راندارند.

برخی از رههارهای ی کهن ح مرگال مرگ هم دیسک رنگارند. نسا نسل دوم سیاره‌ها می‌توانند در چنین یطیایی شکل بگیرند پساره‌ها پس از زاره‌ها شکل می‌گیرند می‌گیرند اما این اناف زمانی نیان نلانی نی. در منظومه‌ای شمسی، خورشید حدود / ۶ ۶لیارد سال و زمین ۴/۵ لیارد ردا پیش شدند. درنتیجه سرنوشت زمین با سرنوشت گره خورده است.

وقتی خورشید در یای دور به سرخل سرخ می‌شود، لایه‌هایی از ماده را در دفع دفع می‌کند، به‌قدری منبسط می‌شود که زمین دیگر ره‌هاره‌های داخلی منظومه‌ای شمسی را خا بود. مشتری و راه‌ها‌های خارجی منظومه‌ای شمسی شمسیان سالم به‌در می‌برند می‌برند. اما بقیه عمر خود را در مدار کوتوله‌های سفید نندانند ب باقیمانده‌ای خورشید است. در این ریواریو، هیچ ره‌یاره‌ای که در اطراف کوتوله‌ای وجود دارد، نمی‌تواند به آن بپردازد.

، این‌حال، خورشید ما نمونه‌های درادر است. ریاری از ستاره‌ها منظومه‌های یایی یی. ستاره‌های دوتایی ییلاً هستند. اما جرم متفاوتی دارند. ازآنجاکه جرم داخلی یک ستاره در آینده‌ای آینده‌ای آن‌را تاثیر می‌گذارد، ره‌هاره‌های منظومه‌ای طول عمرهای متفاوتی دارند. اگر یکی از ستاره‌ها هم‌جرم خورشید خورشید باشد، در پایان عمر به سرخل سرخ سرخل می‌شود اما چه یلایی بر سر ب قی‌ماقی‌ماندهی مواد در منظومه‌های دوتایی می‌آید.

گفت: داخل نمی شوم. Uاک کلاسکا، مؤلف ارشد این ین و ره‌شناره‌شناس KU Leuven است. اخترشناسی و اخترفیزیک امروز در فیس‌بوک است.

ش نشیانشی ستاره‌ی دوم در منظومه‌ی یی کشایی باعث می‌شود داد، از ستاره‌ای در حال مرگ، دیسک چرخشی ر تشکیا تشکیل‌دهنده‌ای که رار مشابه دیسک ریاره‌های اطراف یک ستاره جوان است.

ناره‌شناسان اتفاق فوق را پیش‌بینی می‌کردند اما نکته‌ی جدید ‌گیریل‌گیری‌گیریل دوم راه‌ها‌ها از دیسک راه‌ها است. ساساس پژوهش جدید، در چنین موقعیت های جدید در اطراف ۱۰ درصد از زاره های دوتایی شکل میگیرند. ،لاسکا ، فلف ارشد رشداله ، در مطبوع تیاتی تی:

در ده درصد از ستاره‌های دوتایی توسعه‌یافته‌ای دارای دیسک، حفره بزرگی دیسک دیسکا شاهد هد. این نه‌یانه‌ای شیء شناوری است که داخل حفره جمع آوری کرده است.

جرم موجود در حفره، می‌توا می‌تواند یک رهاره رهاشد. تاهدات ستاره‌ای در حال مرگ احتمال سیاره بودن شیء مدنظر را تقویت می‌کنند. فزودلاسکا افزود:

در ستاره‌های دوتایی توسعه‌یافته‌اند که حفره‌های بزرگی بزرگی دیسک خوددارند، صراط‌های سنگینی مانند آهن شاخ‌اندیم که در حال مرگ بسیار کمیاب هستند. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

ناره‌شناسان هنوز از سیاره بودن اشیایی‌ها مطمئن شده‌اند اما شواهد جای بحث راندارند. درصورتی‌که مشخص شود نسل دوم دنیاها به این شکل تشکیل می‌شوند، بزرگی به دست آمد. درنتیجه نظریه‌ی نظریه‌گیری‌گیری یا فرضیه‌ی صحابی درست است. پروفسور انس وان نلKU Leuven نوشت:

زیازی منظومه‌ای ستاره‌ای دوتایی در آن دوم دوماره‌ها در شکال شکل‌گیری‌گیری

یای جدید سیاره‌ای، تنها در شرایط خاص و در اطراف انواع ستاره‌ها شکل می‌گیرند. GBare‌های Aa AGB (GBله‌ی پس از زاخه غول مجانبی) چنین یطیایی را دارند. این ره‌هاره‌ها درخشان و سرد هستند. GB جرمی ره‌هاره‌های Aa AGB از ۰/۸ ۵ا ۵ خورشیدی خورشیدی است.

AGB پساره های پس از GB GB GB خود را به پايان نانده اند. دی دیادی از هسته‌ای این ستاره‌ها از ز و کسی که شناخته شده است اماهای بیرونی آن‌ها منبسط و سرد می‌شوند. این ستاره درنهایت به بهل سرخی می‌شودل سرخی می‌شودل سرخی. سپس تغییر دما در هسته‌ی ستاره به گداخت ختلیومی یومی نتیجه می‌دهد. ختاخت مدتی سردشدن و انبساط ستاره را به‌تأخیر نداندازد زد اما درنهایت یتلیوم هم یایان ن. سپس سرد‌شدن و انبساط ستاره ادامه مهابد.

در این اینله، ستاره هنوز به‌پایان خود نرسیده است بلکه پالس‌های گرمایی را تجربه می‌کنند و بیشتر از هیدروژن می‌سوزا می‌سوزند. افزون‌براین، جرقه‌های لیومی را هم تجربه می‌کند می‌کند اما ستاره در این ینله بخشی دیادی از ز ر را در فضای دفع است. اگر شریکی ییایی داشته باشد، این دهیده‌ای دفع‌شده راه دوری نمی‌رود. شریک دوتایی ستاره مرکزی گرانشی دارد و ماده‌ای دفع‌شده به‌شکل دیسکی در اطراف آن، می‌گیرد.

این اتفاق همیشه رخ نمی‌دهد. یکی از فازهای چشمگیر و واو از پیشرفت دوتایی باعث می شود شریک ماده ی ستاره ای در حال مرگ را در اطراف خود ؛ ؛ ؛ اما بهدلیلی یاره‌شناسان هنوز شکل‌گیری این ر را نمی‌دانند. این پدیده در 10 درصد از دوتایی‌های این پدیده دیده شده است.

GBAY Aa AGB فقط بین 100000 سال دوام م. این مدت یای شکل‌گیری سیاره‌ای غول‌آسا فیافی است ناره‌شناسان نان امیدی میدیارند رند اما پژوهش جدید نشان می‌دهد سیاره‌ها تنها در صد صد سال می‌توانند نندل‌گیر شوند. پژوهشی در سال ۲۰۱۸ هم با بررسی شکاف موجود در دیسک‌ها به این‌له اشاره می‌کند:

اگر سیاره‌ها این شکاف‌ها را انجام دهند، هاه سیاره‌هایی هم جرم هستند فقط در یونلیون یونال از زل عمر پیش‌سی ره‌اره‌ای تشکیل می‌شوند.

به‌گفته‌ی فلفان پژوهش، حتی گر اگر حفره‌ای دیسک ثراثر سیاره‌ای ایجاد شده بود، آن‌را آناره لزوماً سیاره‌ی نسل دوم هداهد. مؤلفان گفت:

گفت: داخل نمی شوم. من مطمئن نیستم که آیا آن را در رهه رهه ند ند ند ند ند ند.

الهه های مرتبط:

همچنین، نتیجه‌ی همین منطبقا ویژگی‌های یاهده‌شده‌ای است که در حال مرگ در سیستم ییایی است. ژاک کلاسکا: ال، چه اتفاقی برای رخ می دهد می دهد واره‌ی نسل اول وازمانده می‌تواند جذب کند کند اما تنها درصورتی‌که سیاره‌ای یل‌آسا باشد. نلفان افزود:

اگر چنین‌هایی از اول در دیسک وجود شتهاشته باشد، این دیسک خاخلی را از داد دیرگداز خالی خواهد کرد و الگوی تشخیصی را ایجاد می‌کند که سطح آن را می‌کند.

افزون‌براین، ستاره‌شناسان منظومه‌های دوتایی را می‌شناسند که احتمالاً سیاره‌های ثارداردارد. ان منظومه NN Serpentis نامیده می‌شود و نان بسیار سیاره‌هایی را در آن کشف نداند. بیلاسکا بیان کرد:

این راه‌ها‌های احتمالی یلگیری در دیسک‌های نسل دوم دوم. اگر ریواریو سیاره‌ای اثبات شود، این محیط‌های امیدبخشی برای بررسی و شکل‌گیری شکل‌گیری سیاره‌های نسل دوم و ریوهاریوهای شکل‌گیری سیاره در یای بانکی بی‌سابقه هستند.

هدف بعدی بعدی بررسی، ۱۰ دیسک رای حفره است. میخوا هندهند از زلس‌های عظیم عظیم جنوب اروپایی در شیلی یای بررسی دقیق‌تر این دیسک‌ها استفاده می‌کنند.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم