تصویری از ظاهر مگالودون، رچیارچی بزرگ بزرگاقبل تاریخ ندارد – زومیت


اقیانوس‌های زمین میزبان شکارچی ترسناک و بزرگی بودند. این رچیارچی را دندان‌ها و یای کشف‌شده در درل‌ها می‌شناسیم. اود هداهد نشان می‌دهند مگالودون (Otodus megalodon) اینار بوده است. ریاری از دندان‌ها به بزرگی دست انسان هستند درنتیجه، نان نتیجه گرفت که ودونالودون بزرگ‌ترین کوسه‌ی کوسه‌یام دوران‌ها است با معده‌هایی که نستانست یک انسان کامل را ببلعد.

بیشتر بافتی نرم دارند و بدن آن‌ها یا استخوانی از غضروف شده است. گروه بایای یا از ز , ۶ ۶ یونلیون یونال سالم نمانده اند ند اینا برای، باید ظاهرشان را صرفاً نتواند مهره‌ها و حدس‌های حدس بزند. مگا مگالودون مانند بزرگ بزرگ سفید هریاهری پهن عریض عریض شتهاشته است ست ما مانند کوسه‌ای آبی باریک بوده است یا مانند کوسه‌ای جن پوزه‌ای دشتهسته است ست. می‌توان گفت این کوسه دو سر شتهشته است

ساساس پژوهشی جدید بهترین سخیاسخی که می‌توانم به این اینا داد، این است که ًاً نمی‌دانیم. ضحاضه است که نان نظر درباره ی شکارچیان است که نستاده است. تیمی از پژوهشگران به سرپرستی یپلیپ استرنسساس سانشگاه هالیفرنیا ریورساید می‌نویسند:

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

ساساس شواهد فسیلی،،ل مگالودون از ز متر تا بیش از ز ۴۰ تخمین تخمین؛؛ اما بهطورکلی بین ۱۵ تا متر است. درنتیجه، طول دقیق این جاندار هنوز به‌صورت یک تکه باقی مانده است اما با این طول دقیق آن را نمی‌دانیم، نیمانیم محدوده محدوده‌ای را دقیق‌تر کنیم.

Chaasas بسیار از زل‌ها، هراهر مگالودون به سفید سفید بزرگ (Carcharodon carcharias) شباهت سارد که یکی از شکارچیان وحشتناک از اقیانوس و شکارچیان زنده است. امین سفید بزرگ به گروها (Laminidae) تعلق دارد که کهامل پنج گونه‌ هستند.

چپ چپ: دندان کوسه‌ی کوسه‌ی سفید، سمت چپ: دندان کوسه‌ی کوسه‌یاقبل تاریخی مگالودون

سفیدکوسه‌ها بسیار سریع می‌شوند و ًاً خون‌گرم هستند یعنی سی ه‌رگاه‌رگ آن‌ها به‌وسیله‌ای ماهیچه‌ها گرم می‌شود. بدین‌ترتیب، هیچ‌هیچه‌های شنا و مغز مغز را شتهاشته می‌شوند و بوابولیسم این مردمان افزایش پیدا می‌کند می‌کند. درنتیجه، این کوسه‌ها می‌توانند سریع‌تر شنا کنند و در یای سردتر مام بیاورند و رار و هضم را به‌شیوه‌های بهینه‌تر انجام دهند.

ودونالودون به بهانوادهی ده‌یا تعلق قاشت شت اما دانشمندان معتقدند از زاوندان نزدیک آن‌ها و یکی از ابزارهای کرتاسه است. همچنین، می‌شود این جانداران هم خون‌گرم خون‌گرماند و بدین‌ترتیب، نداندازه‌ای خویشاوندان فعلی خود جراجراجو جواند. ازاین‌رو، مگالودون از زانواده‌های کوسه‌ماهیان است که هما زیرمجموعه‌ای زیرمجموعه‌یا هستند.

خویشلیل خویشاوندی نزدیک مگالودون با سفیدکوسه‌ها، برای بررسی بیشتر بیشتر مگالودون روی را را مطالعه عه. نان با انتخاب مجموعه‌ای از زای سفیدکوسه‌ها به هراهر احتمالی مگالودون در هاهای رسیده کهن.

الهه های مرتبط:

. . . سرا سر ، باله ، دم دم و بدنا مقایسه کردند هیچ الگوی متمازی برای سفیدکوسه ها پیدا نکردند. استرنس میگوید:

خون‌گرمی لزوماً باعث تغییر ظاهر کوسه نمی‌شود. من نشمندانشمندان دیگر را می‌کنم می‌کنم ایده‌های مربوط به بدن بدن را بررسی می‌کنند. ال، این سردرگمی سردرگمی سردرگمی به هفت‌هفته‌های قبلی از میبرد و واً دری را به‌سمت ایده‌های دیگر زاز می‌برد.

یای پی‌بردن به ظاهر ترسناک‌ترین قیارچی اقیانوس‌ها، به روش جدید زاز داریم ریم. اما این پژوهش هم احتمالات جذابی را مطرح می‌کند. کنشو شیمادائوائولوبیولوژیست وژیستانشگاه هاول، این موضوع را بیان می کند:

پژوهش ممکن است گامی رو به‌عقب در ملم شود اما ادامه راز باعث می‌شود سیاسی، پژوهش حیات مقبل تاریخی، زمینه‌های میلمی هیجان انگیز و جذابی بیل شود. این که هنوز هراهر مگالودون را نمی‌دانیم به عثمان می‌شود ادامه پیدا کنند. این همان چیزی است که ماسی به عنوان رشته های یانانگیز علمی می کند می کند. درنتیجه، به جست‌وجوی درا در سوابق بقلی ادامه یافتن هیماد.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم