از نسل دوم رپتور رپتور تا تاریخ پرتاب مداری ری هرآنچه از رویداد استارشیپ اسپیس ایکس یکس & زومیت

[ad_1]

و به آنها گفت: چرا مضطرب هستید و دلهایتان پر از تردید است؟ سکاسک در سخنرانی خود موضوعاتی را تکرار کرد که در گذشته رهاها به شا اشاره کرده بود. اینکه اسپیس ایکس یکسال ساخت موشک استارشیپ برای مسکونی سازی مریخ است و این امر اقیاقی مهم یای ی می شود. اول یاسخ گفت دولیل اصلی ی ردارد: اول تضمین یای انسان. احتمال وقوع جعه‌اجعه‌ای جهانی که گونه‌ای ما را منقرض کند کم است اما صفر نیست.

۴ای اولین بار در ۴/۵ ۵لیارد سال گذشته، موجودی کناکن روی زمین این وسیله را دارد که تبدیا خود را به گونه‌ای فضایی تبدیل می‌کند، ریاری برای مقابله با دشدها. سکاسک گفت ما یداید از این این استفاده ده. “صریح بگویم تمدن در حالحاضر شکننده است.”

دوملیل دوم، الهامبخشی است. مردم باید قدری هیجانی درباره‌ی آینده داشته باشند و اسکاسک باور دارند که هم‌آمدن افراد بشر یای گسترش تمدنمان را به راه‌آره‌های جدید دارند، یکی از این فرصت‌های الهام‌بخشی می‌شود. چنین مأموریتیلزم زملماسی و واریهای بنیادین جدید است. گفتاسک گفت «ما باید کاری کنیم که داستان علمی تخیلی برای همیشه تخیلی یاشد.»

اما برای آن‌هایی که به امید شنیدن اخبار مهم یا جزئیات فنی برنامه‌ای استارشیپ به ساس جنوبی رفته بودند، ماسک ناامیدکننده میدکننده. گفت: نمی گذارم بروی. رار ، ، او صرفاً در خیالات و آرزوها سیر کرد.

این‌حال، بین نیانی اخیر ماسک با سخنرانی تقریباً ۵ سال پیش او، یک وتاوت بسیار مهم وجود دارد. سپیسامل اسپیس ایکس پس از زان آرزوها درباره ی فرضیات صحبت صحبت. پنج‌شنبه شب، او درمقابل نسخه‌های نقره‌ای رنگ از استارشیپ که زاز بوستر سوپر هوی رار شده بود به صحنه رفت. استارشیپ و سوپرهوی با ارتفاع کلی 100 متری بابل برج باب و بازیابی به تباتب بزرگ‌تری قرار دارد که چشم‌ها را خیره می‌کرد.

صحبت‌کردن دهاده است اما عمل‌کردن اینطور اینطور است. سکانداز ماسک از مسکونی‌سازی مریخ زمانی مانند یک داستان محض محضلمی تخی ی ؛ می‌رسید. اما اکنون همانطور که او گفت، اسپیس ایکس یکس تخی تخی بخش یلی از داستان کرده است.

افشای جزئیات ت

سکاسک پنجشنبه شب از جزئیات درخورتوجه پرده شتاشت. اسپیس ایکس با پیشرفت ازطریق استفاده‌ی کامل و سریع دوباره از موشک‌ها، به‌طرز ندپرولندپروازانه قصد ردارد هر فضاپیما را هر ۶۸۸ اعتاعت یک‌بار به زاز ز. این «پیماپیماها» مرحله‌ی فوقانی سامانه‌ی پرتاب استارشیپ هستند که متر متر ارتفاع دارند و به‌منظورل محموله ه مدار یا سوخت‌گیری در آنجا برای مریخ مریخ‌ها یا هاها هستند. طبق طبق ماسک، «بوستر» مرحله‌ی اول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آرت‌توان‌ها را حتی یک‌بار پرواز ز. این مرحله‌ی اول پرواز رفت و ۶ دقیقه‌ای به فضا انجام می‌دهد و رار است تنها ظرف مدت مدت ۳۰ ۳۰ روی کند.

سکاسک در گفتگوهایش به برج عظیم باب و بازیابی نیز اشاره ره. این برج به‌منظور نیانی از موشکِ موشکِ آملاً سوار بر سوخت‌گیری سوخت‌گیری و الیات‌های پرتاب طراحی شده است. سپس قیایقی پس از پرتاب، برج بوستر مرح ه‌یله‌ی اول را حین زگشتازگشت آن به زمین، با بازوهای رباتیک بزرگ بزرگ.

یناسک در توصیف برج باب و بازیابی گفت «این سازه‌های واقعا دیوانه‌وار است و قعی‌بودناقعی‌بودن آن را به سختی نان باور؛ کرد». اما وجود دارد. » برج ایستاده، باابهت و ظاهراً ً جسمی بیرون آمده از صفحات داستانی علمی تخیلی در پشت سر سکاسک قرار داشت. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

نمایش یشکرد کرد ۲ ۲.

سکاسک همچنین جزئیات تازه درباره ی ره‌یلکرد کردل کرد رپتور رپتور ن مام رپتور ۲ ارائه داد. اول رپتور تن نیرو را نشان می دهد ید می‌کرد می‌کرد اما رپتور ۲ دست‌کم نان تولید ید ۲۳۰ تن نشانش را داد. علاوه بر این، نسل دوم ب با نصف تهیه خواهد شد و از یدایداری چشمگیرتری برای همیشه خواهد ساخت. برخی از تلات پابرجا هستند محفظه‌ها یای احتراق در خروجی شدید رار ذوب‌شدن می‌شوند. اما ماسک باور دارد که اسپیس ایکس به‌زودی این را رفع می‌کند. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

اما جزئیات کافی فی

برخی از صحبت‌های ماسک به‌طرز ناامیدکننده‌های مبهم مبهم. برای خلاص شدن از شلوغی باید خلاص شوید. یای کسانی که اسپیس ایکس را از دنب دنبال می‌کنند، این عدم اطمینان ناامیدکننده است. به‌ویژه نیانی دوباره به‌روز مهمی استارشیپ در بیش از 28 ماه می‌شود.

FAA یک سازمان غیر حزبی، غیر حزبی، غیر حزبی، غیر حزبی، غیر حزبی و غیر حزبی است. FAA ندارد، اسکاسک م وراور دارد که این سازمان تا ماه مارس می‌شود.

AAاسک در ادامه افزودن اگر FAA به محیط زیست‌محیطی به‌خوبی‌تر از موقعیت‌های اسپورت نیاز داشته باشد، ایکس ایکس عملیات‌هایش یشا به فض ییایی کندی در وریدلوریدا منتقل خواهد کرد. AA ‌حال‌حاضر یدیه‌یاییدیه‌ای FAA برای یاب استارشیپ از مجتع باب 39A را دارد. اما ساخت برج پرتاب جدید و ختنه‌های مرتبط در زمان‌بر خواهد شد. اسکاسک گفت در بدترین التفات ممکن است، انتظاری ۶ ۸۸ ماهه را انتظار راشت. او سپس افزود «درحال‌حاضر بسیار مطمئنم که امسال به مدار می‌رسد».

این اسامی کسانی است که نزد او آمده و گفتند: مجوز اداره هوانوردی فدرال بهار پیش‌رو از هاه ه.

موتور رپتور ۱ دربرابر رپتور ۲

ماین‌حال ماسک درباره‌ی صلاحیت استارشیپ برای یاز راتی ارائه ئهاد. (به‌عنوان مثال، فضاپیما و بوستر سوار شده‌اند که دوباره به یشایش درآمدند، ًاً به طور قطع از نخواهند کرد؛ اما ماسک اصلاً به این موضوع اشاره کرد).) به عنوان مثال آیا موتور رپتور و قعاقعا از قدرت کافی برای رسیدن به استارشیپ به مدار توجه است اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

To connect with عدمافیت احتمالاً این است که فرآیند ساخت استارشیپ تغییرپذیر است. اسپیس ایکس یکسا ممکن است ممکن باشد می‌کند می‌کند اما نان زیادی دیاید انجام م. به‌نظراین‌حال به‌نظر می‌آید استارشیپ در سال ۲۰۲۲ از مدارک آزمایشی را انجام می‌دهد.

.اسخ به انتقادها

اسکاسک بدون شک از سال ۲۰۱۶ در مسیری مسیریلانی را پیموده است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. ساساس برآورد خود اسک سک تحقق چنین رویایی نیازمند یک یونلیون تن ،ا آب و والح ساختمانی است ست. ناکنان این شهر شهر مریخی میاید پایگاه صنعتی صنعتی برای معدنکاوی سیاره های سرخ زندزند. همچنین یدلید محصولات مصرفی به زیرساخت ختایی عظیم برای بهسازی و تغییرشکل مواد نیاز خواهد داشت.

محقق شده، چالش لجستیکی جستیکیاورنکردنی است. برنامه نویسی کنید ساسا درطول 5 دهه و نان کل برنامه اکتشاف مریخ درمجموع فقط چند سی سطح رهاره سرخ فرود است.

اینابراین ماسک برای طرح اسکان ن، موشک و پیماپیمای بیسابقه ارائه داد. اگر می خواهید از شر آکنه خلاص شوید، باید از شر جای جوش خلاص شوید. ساس سامانه‌ی پرتابی عظیم و واملاً چندبارمصرف با استارشیپ به‌عنوان مرحله‌ی دوم نبود در مدار نزدیک زمین ر ولو از آذوقه سرنشینا سرنشین مریخ پروا ز ز. ایتایت پس از ز تغییر مام، این یناپیما استارشیپ نامیده میده.

ایلان ماسک درحال نشان دادن نادن خود

ایلان ماسک درحال نشان‌دادن دن خود در نسانس خبری روز پنجشنبه در سیساسیت استاربیس در ساس.

نیانی سال ۲۰۱۶، صراحت لهجه‌های درخورتوجه اشتاشت. در آنها ماسک برای اولین بار تمام چشم‌انداز خود را برای جهان ر. انتقاد از این «خیالبافی» ساده بود و ریاری همین رار را کردند. هاه کلی در بین معه‌یامعه‌ای بسابقه‌ی فضایی این بود که چشم‌اندازی مضحک است.

و چه کسی می‌توانست را سرزنش کند فقط رار هفته پیش از سخنرانی ماسک، اسپیس ایکس دومین موشک کونالکون ۹ خود را در عرض س منفجرال منفجر و هواهواره‌ای آموس ۶ رویا روی پرتاب از د دهده ده. شرکت همچنین در ارائه نسخه‌های مسافربری فضاپیمای دراگون برای ناسا و نوردانوردانش چند سال دچار تأخیر تأخیر می‌شود. همچنین موفقیت ندانداز ماسک در گرو استفاده‌ی دوباره از موشک‌ها بود یکهالی‌که اسپیس ایکس یکس هنوز نسخه یای از فالکون ۹ دوبا دوباره به پرواز نیاورده ورده. او گفت:

پنج سال و پس از اولین لحظه مریخی اسکاسک، میلیاردر ردرالی پاسخ به آن را ده است. اسپیس ایکس از زان حادثه‌ای آموس ۶ ۶، موشکی زا از دست دهاده است. قعاقع، بوستر فالکون ۹ زگیازگی رکورد‌ترین موفقیت‌آمیز یک موشک را به ثبت نداند. اسپیس ایکس همچنین به ارائه خدمات مطمئنی برای حمل‌ونقل خدمه یای ناسا تبدیل به هلال‌ها از ز بوئینگ، رقیب پیش از پیش افتاده می‌شود. شرکتی که ناسا برای دریافت خدمات مشابه ۶۰ درصد بیشتر به پردخت ساخته است. ینلاوه‌براین، مراحل اول فالکون اکنون یک مرتبه مرتب شده‌اند و به زاز بیشتر ادامه خواهند داد.

کردلکرد عالی موشک فالکون 9 از سال 2016 و استفاده نسبتاً سریع از ز، نان می‌دهد که اسپیس اسپیس می‌تواند برای انجام این موفقیت را با موشک بزرگ‌تر انجام دهد. درنتیجه وقتی سکاسک درباره پرتاب و بازیابی موشک‌های استارشیپ و سوپرهوی، سپس سریع از صحبت می‌کند می‌کند، به‌نظر نمی‌آید در حال خیالبافی باشد.

یهای سخت. سختافزار

ازان سخنرانی ماسک در سال ۲۰۱۶، دو رار دیگر اتفاق افتاده است: سرمایه و سخت‌افزار. در آن سال، ماسک گفت اسپیس ایکس سالانه چند ده یونلیون یونلار برای پروژه خرج. ساساس یک برآورد در سال گذشته، شرکت ًاً بیش از یک دلار در ساس جنوبی خرج کرد سایت تولید و باب ر را برپا کند. پنج سال پیش وقتی از ماسک در مورد جذب پول برای حمایت از موشک مریخی شد، باید به لطیفه‌گویی روی آورد. برای اولین بار پس از مدتها، خداوند پیامی به خداوند فرستاد و گفت:

ازنظران، این بودجه یکی از ز بزرگ‌ترینان برای یاه‌طلبی‌های ماسک می‌شود. او برآورد کرد که ختاخت سطح ابتدایی پرتاب و فضای پیما پنج تا ۱۰ میلیارد دلار هزینه هداهد داشت. اسپیس ایکس در آن زمان چنین چیزی شت اما اکنون ردارد. ساساس آمار بعدی جذب یه‌هایه‌های ویژه، ارزش اسپیس ایکس صد صدیارد دلار می‌شود به لطف بهام تسلا، ماسک به‌طور مرتب نان ثروتمندترین فرد فرد را به دست می‌آورد. همچنل همچنان معضل می شود می شود اما معضلی یلشدنی است.

الهه های مرتبط:

اسکاسک با این کارخانه پولی استارشیپ را با توان تولید سریع درا در تگزاس جنوبی ختاخت. دو سال گذشته، اسپیس ایکس بیش از ۱۲ نسخه یشیایشی استارشیپ و دست‌کم سه نسخه مام‌اندازه‌ای بوستر سوپرهوی ساخته شده است. استارشیپ یک پرواز آزمایشی موفق رتفا ارتفاع بیش از 10 مترلومتر در رنرنامه‌اش ثبت و در آخرین زاز در سال 2021، یا اولین بار فرود عمودی ایمن نیز انجام داد.

هر چند موفقیت‌ها پرواز فضایی نبودند، آزمایش‌هایی مهم برای نمایش چنین پیماپیمای غول‌پیکری می‌شدند. اسپیس ایکس یکس بالبافی نمی‌کند نمی‌کند برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است. بخش قد فنی هنوز پیش‌روی سکاسک تیم مهندسی مهندسی اوست اما عملکرد اسپیس ایکس یکسا به امروز نان می‌دهد که به‌زودی نیمانیم پرتاب سوپر هوی و استارشیپ به فضا، فرود و سپس زاز دوباره آن‌ها را می‌دهد.

نیزاسا قطعاً چنین باوری دارد. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند. اینانتخ، استارشیپ را در مسیر مهم‌ترین مهم‌تری‌نامه‌ی پرواز فضایی انسانی ناسا از نان برنامه‌های آپولو قرار ر. اسپیس ایکس دیگر زیرش زیرشلواری نیست، کهلکه تعداد زیادی از آن‌ها را بخرد.

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

پاربرگ سایت

تماس با ما